Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1366. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2005, stran 3545.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02, 72/05), 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98, 90/05) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01 in 135/04) je Občinski svet Občine Idrija na 25. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2005
1. člen
Z Odlokom o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2005 se potrdi zaključni račun Občine Idrija za leto 2005.
2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 2005 izkazuje (v 1000 SIT):
 
Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki                            2.006.787
Odhodki                            2.143.632
Proračunski presežek (primanjkljaj)               –136.845
 
Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapit. deležev      14.095
Dana posojila in povečanje kap. deležev                0
Prejeta minus dana posojila                    14.095
Skupni presežek (primanjkljaj)                 –122.750
 
Račun financiranja:
Zadolževanje                           194.554
Odplačila dolga                          60.358
Neto zadolževanje                        134.196
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih            11.446
Stanje prihodkov iz leta 2004                  177.310
3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2006 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-0005/2006
Idrija, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost