Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 24/2006 Ob-8804/06 , Stran 2520
1. Predmet prodaje je nepremičnina: 1.1. parc. št. 292/6 gospodarsko poslopje v izmeri 526 m2, pripisano pri ZKV 197 k.o. Sobetinci, 1.2. parc. št. 292/7 dvorišče v izmeri 568 m2, gospodarsko poslopjev izmeri 380 m2, funkcionalni objekt v izmeri 288 m2 pripisana pri ZKV 197 k.o. Sobetinci. Navedeni parceli se v celoti nahajata v poselitvenem območju P13-S4 Sobetinci, ki je namenjeno stanovanjem, kmetijski in poslovni dejavnosti. Parceli se nahajata znotraj kompleksa govejih farm. Novi lastnik kompleks preureja za potrebe govedoreje. Objekti na zemljišču so v slabem stanju in jih je potrebno porušiti – povzeto iz cenilnega poročila, ki jo je izdelala revizijska družba Auditor d.o.o, Murkova ul. 4, Ptuj. Izhodiščna cena za prodajo nepremičnine, ki se prodaja, je 5,780.480 SIT oziroma 24.121,52 EUR, k čemer se prišteje še 20% DDV. 2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 10. aprila 2006, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, z oznako »ne odpiraj – ponudba za nakup napremičnin«. Osebno prinešene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občino Markovci, Markovci 43, najpozneje do 12. ure. Ponudba mora vsebovati: – potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% vrednosti nepremičnine, ki se prodaja, to je 578.048 SIT oziroma 2.412,15 EUR in mora biti nakazana na TRR Občine Markovci pri banki Slovenije št. 01368-0100017763. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Markovci, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene za prodajo nepremičnine. – Pisno izjavo, da se ponudnik strinja s pogoji javnega razpisa. 3. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, dne 10. 4. 2006 ob 14. uri na Občini Markovci, Markovci 43, Markovci – sejna soba. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. 5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi, pri čemer se plačana varščina ne vrača. 7. Nepremičnine se prodajajo po sistemu videno-kupljeno. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 8. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec. 9. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. 10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini Markovci, Markovci 43, Markovci – kontaktna oseba Marinka Bezjak Kolenko, tel. 02/788-88-80.

AAA Zlata odličnost