Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1399. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski, stran 3588.

Na podlagi osmega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
1. člen
V Uredbi o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 99/02 in 87/05) se v celotnem besedilu besede »organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za vojaške zadeve« v vseh sklonih nadomestijo z besedami »organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za upravljanje človeških virov« v ustreznih sklonih.
2. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko vojaškemu obvezniku podeli čin vodnika, če je opravil tečaj za poveljnika oddelka in je razporejen na podčastniško dolžnost v rezervni sestavi ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti, vključno z večdnevnim usposabljanjem na tej dolžnosti in ima predpisano stopnjo izobrazbe.«.
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku za besedo »poveljnik« doda beseda »začasno«. Na koncu besedila se doda besedilo »Pri tem mora imeti vojaška oseba službeno oceno »odličen«. Upošteva pa se tudi pomen vojnih izkušenj in posebnih sposobnosti za poveljevanje, ki jih izkaže vojaška oseba.«.
V drugem odstavku se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »ter pri izvrševanju mednarodnih obveznosti v skladu z mednarodnimi pogodbami.«.
4. člen
V 10. členu se v drugem odstavku črta beseda »Centra«.
5. člen
V 13. členu se v prvem odstavku na koncu besedila doda besedilo »Spregled predpisanih pogojev glede vojaško strokovnega izobraževanja in usposabljanja se pri povišanju v neposredno višji čin upošteva samo enkrat. Pri pripravi predloga za povišanje v neposredno višji čin se upoštevajo tudi drugi kriteriji iz 7. člena te uredbe.«.
6. člen
V 15. členu se v petem odstavku beseda »delitve« nadomesti z besedo »podelitve«.
7. člen
V 16. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Podčastnik, častnik, general in admiral, ki je pridobil ustrezno stopnjo izobrazbe skladno s petim odstavkom 26. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 40/04) in je ob uveljavitvi te uredbe razporejen na dolžnost, za katero se zahteva dve ali več stopenj višji čin, kot je njegov osebni čin, se lahko izjemoma poviša v neposredno višji čin, če je na tej dolžnosti najmanj eno leto in izpolnjuje druge predpisane pogoje.
Povišanja iz prejšnjega odstavka se lahko izvedejo najkasneje do 14. januarja 2009.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-4/2006/6
Ljubljana, dne 22. marca 2006
EVA 2006-1911-0014
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost