Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

1224. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski
1225. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda
1226. Spremembe Državnotožilskega reda

BANKA SLOVENIJE

1227. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

SODNI SVET

1228. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ajdovščini

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1229. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1230. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje

Brežice

1231. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Črna na Koroškem

1232. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za obdobje od objave cene v uradnem glasilu do 31. 8. 2012
1233. Sklep o ceni storitve za neposredno socialno oskrbo na domu za leto 2012

Črnomelj

1234. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2011
1235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj
1236. Sklep o višini parkirnine za leto 2012

Gorenja vas-Poljane

1237. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011
1238. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane

Gorje

1239. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2011
1240. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2012 – rebalans I

Grosuplje

1241. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2010

Ivančna Gorica

1242. Javno naznanilo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a Centov Hrib (Kavka)

Jesenice

1243. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2011
1244. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
1245. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice

Koper

1246. Obvezna razlaga točke b) petega odstavka 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Koper
1247. Odlok o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Levji grad – Koper«
1248. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1249. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kostanjevica na Krki

1250. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011
1251. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2012

Lendava

1252. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava

Ljubljana

1253. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1254. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mežica

1255. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Koroške regije

Miren-Kostanjevica

1256. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
1257. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica
1258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica

Naklo

1259. Sprememba Statuta Občine Naklo
1260. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
1261. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2011
1262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo
1263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Naklo
1264. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo
1265. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever

Piran

1266. Sklep o določitvi tarif za parkirnine

Pivka

1267. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2011
1280. Razpis nadomestnih volitev članov sveta vaške skupnosti Stara Sušica

Postojna

1268. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2011
1269. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – tehnološki park

Prebold

1270. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2011

Sevnica

1271. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011
1272. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici
1273. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica
1274. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1275. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica
1276. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča
1277. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1278. Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na Trgu svobode v Sevnici (nad HTC)
1279. Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču pri Občini Sevnica

Slovenska Bistrica

1281. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti