Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1264. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo, stran 2598.

Na podlagi 3. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 9. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju Občine Naklo.
2. člen
Izvajalci programov na področju turizma morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– sedež na območju Občine Naklo,
– registracija za izvajanje dejavnosti s področja turizma oziroma v statutu opredeljeno izvajanje dejavnosti s področja turizma in preko dosedanjega dela izkazovanje pričakovane kakovosti,
– zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– urejena evidenca o članstvu, plačani članarini in ostala dokumentacijo (kot jo določa Zakon o društvih),
– opravljanje dejavnosti na neprofitni osnovi in najmanj že eno leto po registraciji,
– vsakoletna predložitev poročila o realizaciji programov ter načrta aktivnosti za prihodnje leto občinski upravi.
3. člen
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih občinskih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno prek tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Naklo.
4. člen
Višina sredstev za sofinanciranje po tem pravilniku je določena v vsakokratnem proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v javnem glasilu oziroma sredstvih javnega obveščanja ter na spletni strani Občine Naklo.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– določitev obdobja za izvedbo aktivnosti,
– razpisni rok,
– način dostave vlog,
– navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava komisija za turizem. Če komisija ugotovi, da prijava katerega od ponudnikov ni popolna, ga o tem obvesti in povabi, da jo v 7 dneh ustrezno dopolni. Po tem roku se vse nepopolne vloge in vloge, ki niso v skladu z določili tega pravilnika, izločijo iz nadaljnje obravnave.
Komisija za turizem predlog razdelitve sredstev posreduje direktorju občinske uprave, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom.
Zoper sklep je možno podati ugovor županu v roku 15 dni od prejetja sklepa
Po dokončnosti sklepa, občina z društvi sklene pogodbo o sofinanciranju, s katero se določi tudi sam način sofinanciranja.
6. člen
Predmet sofinanciranja dejavnosti turističnih društev so:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razgled­nice,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma: organizacija in izvedba raznih natečajev (npr. najlepše urejena hiša ...),
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja: urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti, čistilne akcije in podobno),
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organiziranje raznih delavnic, predavanj,
– oblikovanje turistične ponudbe kraja.
7. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
+-----+----------------------------------+----------------------+
|   |Aktivnost             |Št. točk       |
+---------------------------------------------------------------+
|Promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|1.  |Predstavitev občine in društva na |25 točk/predstavitev |
|   |raznih sejmih, razstavah in    |           |
|   |drugih prireditvah v Sloveniji  |           |
|   |(največ 5 predstavitev)      |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|2.  |Predstavitev občine in društva na |50 točk/predstavitev |
|   |raznih sejmih, razstavah in    |           |
|   |drugih prireditvah v tujini    |           |
|   |(največ 2 predstavitvi)      |           |
+---------------------------------------------------------------+
|Izdajanje promocijskega materiala               |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|1.  |Zgibanka             |25 točk/zgibanka   |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|2.  |Razglednica            |25 točk/razglednica  |
+---------------------------------------------------------------+
|Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri     |
|aktivnostih pospeševanja turizma                |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|1.  |Izvedba natečajev (največ 2)   |100 točk/natečaj   |
+---------------------------------------------------------------+
|Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine,  |
|urejanja in olepševanja okolja                 |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|1.  |Urejanje in vzdrževanje      |25 točk/leto     |
|   |sprehajalnih poti         |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|2.  |Čistilne akcije          |25 točk/letno     |
+---------------------------------------------------------------+
|Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in  |
|širšega pomena                         |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|1.  |Poldnevna prireditev (največ 5)  |50 točk/prireditev  |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|2.  |Celodnevna prireditev (največ 5) |100 točk/prireditev  |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|3.  |Društvo je organizator in     |25 točk/prireditev  |
|   |izvajalec prireditve (največ 5)  |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|4.  |V okviru prireditve sodeluje več |25 točk/prireditev  |
|   |društev (največ 5)        |           |
+---------------------------------------------------------------+
|Šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja    |
|turizma                            |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|1.  |Organiziranje delavnic, predavanj |15 točk/delavnica,  |
|   |(največ 5)            |predavanje      |
+---------------------------------------------------------------+
|Oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|1.  |Oblikovanje nove turistične    |100 točk/leto     |
|   |ponudbe kraja           |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|2.  |Trženje obstoječe turistične   |25 točk/leto     |
|   |ponudbe kraja           |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila doseženih točk vseh društev. Višina sofinanciranja posameznega društva se določi glede na število doseženih točk in vrednostjo točke.
8. člen
Društva morajo najkasneje do 31. 3. naslednjega leta oddati letno poročilo o izvedbi aktivnosti, ki so bile predmet prijave oziroma sofinanciranja.
Če društvo sredstev ne porabi namensko in ne izpolni obveznosti, določenih s pogodbo, se jim zadrži izplačilo še ne izplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila prvega in drugega odstavka, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem razpisu.
Aktivnosti društev, ki so predmet tega pravilnika, spremlja občinska uprava.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2012
Naklo, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.