Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 919/2012 Ob-2279/12 , Stran 815
Št. 919/2012 Ob-2279/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, Vipava, uprava družbe sklicuje
18. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v sredo, 23. 5. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalki glasov pa Mojca Kante in Alenka Poljšak. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Laura Čermelj. 2. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Statut družbe se spremeni, kot sledi: (1) Pod naslovom poglavja Organi družbe se doda besedilo: Družba ima dvotirni sistem upravljanja. (2) V poglavju E. Nadzorni svet se spremenijo točke E.A., E.B. in E.C. statuta družbe, tako da se glasijo: E.A. Nadzorni svet ima 3 člane. E.B. Dva člana nadzornega sveta zastopata interese delničarjev in ju voli skupščina. En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev. E.C. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen člana nadzornega sveta iz prejšnje točke statuta. (3) V poglavju E. Nadzorni svet se črta točka E.L. statuta. (4) V poglavju F. Skupščina se spremenita točki F.C. in F.D. statuta družba, tako da se glasita: F.C. Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od poslovodstva pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. F.D. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini, in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. (5) V poglavju F. Skupščina se črta točka F.E. statuta. (6) V poglavju G. Letno poročilo, uporaba bilančnega dobička in dividenda, se spremeni točka G.F. statuta družbe, tako da se: – v drugi alineji prvega odstavka črta besedilo: »in članom nadzornega sveta« in – v drugem stavku tretjega odstavka črta besedilo: », članom nadzornega sveta«. (7) V poglavju J. Veljavnost akta in statuta, se v točki J.A. črta prvi stavek. (8) V poglavju J. Veljavnost akta in statuta, se črta točka J.B. statuta. 3. Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta: Skupščina družbe z dnem vpisa sprememb statuta iz točke 2. dnevnega reda te skupščine, s katerimi se število članov nadzornega sveta zmanjša na 3 člane, v sodni register, odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta: – Helena Lavrenčič, – Franko Mrevlje. Skupščina družbe za obdobje od prvega dne po dnevu vpisa sprememb statuta iz točke 2. dnevnega reda te skupščine, s katerimi se število članov nadzornega sveta zmanjša na 3 člane, v sodni register, do 11. 3. 2014, za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje: – Lea Slokar roj. 29. 9. 1978, stanujoča Lokavec 43, 5270 Ajdovščina. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralni klirinško depotni družbi Ljub­ljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) tj. 19. 5. 2012. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do 19. 5. 2012. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra. Prijavljene udeležence vljudno prosimo, da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne v istih prostorih, ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in s predlaganimi spremembami statuta ter čistopisom statuta je na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 12. do 14. ure, v tajništvu uprave družbe. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d. uprava družbe Joško Ambrožič, predsednik uprave