Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1267. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2011, stran 2603.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 12. seji dne 12. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Pivka za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2011.
2. člen
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
+------+------+----------------------------------+--------------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |     v EUR|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI          | 8.523.123,62|
|   |   |(70+71+72+73+74+78)        |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      | 6.130.150,45|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 4.434.501,31|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  | 3.747.039,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE      |  505.778,66|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |  181.683,65|
|   |   |STORITVE             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |706 DRUGI DAVKI          |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI         | 1.695.649,14|
|   |   |(710+711+712+713+714)       |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI| 1.346.748,12|
|   |   |OD PREMOŽENJA           |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |   3.017,20|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |   28.853,15|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |  144.083,48|
|   |   |STORITEV             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |  172.947,19|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   55.911,27|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH |   50.343,70|
|   |   |SREDSTEV             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG   |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |   5.567,57|
|   |   |IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH   |       |
|   |   |SREDSTEV             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731+732)  |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH  |     0,00|
|   |   |VIROV               |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |732 DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC |     0,00|
|   |   |NARAVNIH NESREČ          |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   | 2.337.061,90|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH | 1.659.464,11|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA |  677.597,79|
|   |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |       |
|   |   |EVROPSKE UNIJE          |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|78  |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE|     0,00|
|   |   |(787)               |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH  |     0,00|
|   |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 9.197.304,98|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI          | 2.145.186,04|
|   |   |(400+401+402+403+409)       |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |  417.445,48|
|   |   |ZAPOSLENIM            |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |   67.121,11|
|   |   |SOCIALNO VARNOST         |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.638.583,62|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |   22.035,83|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |409 REZERVE            |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI         | 2.582.049,69|
|   |   |(410+411+412+413+414)       |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |410 SUBVENCIJE          |  277.561,16|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   | 1.060.174,40|
|   |   |GOSPODINJSTVOM          |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM     |  427.560,00|
|   |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |  816.754,13|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO   |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    | 4.341.136,72|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   | 4.341.136,72|
|   |   |SREDSTEV             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |  128.932,53|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |431 INVESTI. TRANSF. PRAV. IN FIZ.|  100.127,50|
|   |   |OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI    |       |
|   |   |UPORABNIKI            |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   28.805,03|
|   |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|III. |   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  –674.181,36|
|   |   |(PRIMANJKLJAJ)(I. – II.) (SKUPAJ |       |
|   |   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|75  |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     0,00|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|   |   |(750+751+752)           |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |752 KUPNINE IZ NASLOVA      |     0,00|
|   |   |PRIVATIZACIJE           |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |     0,00|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV        |       |
|   |   |(440+441+442+443)         |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |440 DANA POSOJILA         |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |     0,00|
|   |   |IN FINANČNIH NALOŽB        |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ   |     0,00|
|   |   |NASLOVA PRIVATIZACIJE       |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽ. V|     0,00|
|   |   |JAV. SKLADIH IN DRUGIH PRAV.   |       |
|   |   |OSEBAH JAV. PRAVA, KI IMAJO    |       |
|   |   |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI     |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     0,00|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.|       |
|   |   |– V.)               |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |  523.800,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |  523.800,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|55  |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   30.987,65|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |   30.987,65|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|  –181.369,01|
|   |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |  492.812,35|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|  674.181,36|
|   |   |IX=-III.)             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |Stanje sredstev na računih dne 31.|  –100.976,79|
|   |   |12. 2011             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, posebni del proračuna – odhodki po programski klasifikaciji ter bilanca stanja, so sestavni del zaključnega računa proračuna.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2011 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-12/2012
Pivka, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.