Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2344/12 , Stran 817
Ob-2344/12
Uprava družbe PETROL d.d., Ljub­ljana, na podlagi svojega sklepa z dne 12. 3. 2012 sklicuje
22. sejo skupščine
družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 24. 5. 2012, ob 10. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljub­ljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljub­ljana. Dnevni red: 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilić iz Ljub­ljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Ika Krevzel Panić kot preštevalca glasov. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2011 v višini 18.015.348,00 € se uporabi za: – del bilančnega dobička v znesku 17.211.983,25 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,25 € na delnico, – preostanek bilančnega dobička v znesku 803.364,75 € se razporedi v druge rezerve iz dobička. Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2011 in druge rezerve iz dobička leta 2005. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28. 5. 2012, na način, določen s sklepom uprave. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu: skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljub­ljane. 4. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa za imenovanje člana nadzornega sveta: Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljub­ljana, se za mandatno obdobje, ki se prične 24. maja 2012 in konča 7. aprila 2013, kot predstavnik delničarjev izvoli Andrejo Kert. Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa pod točkama 3 in 4 dnevnega reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 22. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljub­ljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljub­ljane. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljub­ljani, Dunajska cesta 50, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure in na spletni strani družbe: http://www.petrol.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljub­ljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljub­ljanske borze d.d. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@petrol.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@petrol.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 20. 5. 2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 20. 5. 2012. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljub­ljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljub­ljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljub­ljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljub­ljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov, skupscina@petrol.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 24.703 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana predsednik uprave Tomaž Berločnik