Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1246. Obvezna razlaga točke b) petega odstavka 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Koper, stran 2576.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O B V E Z NO R A Z L A G O
točke b) petega odstavka 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09 in 65/10)
Št. 3505-2/2010
Koper, dne 6. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. aprila 2012 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
točke b) petega odstavka 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09 in 65/10)
v naslednjem besedilu:
1.
Določilo točke b) petega odstavka 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09 in 65/10; v nadaljevanju: PUP) »območja vaških jeder« (oznaka V), se razlaga tako, da so v območja vaških jeder vključena območja vaških jeder z oznako V in območja varstva kulturne dediščine – območja vaških jeder, ki so varovana kot kulturna dediščina, natančneje kot naselbinska dediščina in so opredeljena v 24. členu PUP-a ali v Družbenem planu občine Koper.
2.
Vsa določila PUP-a, ki se nanašajo na vaška jedra, se smiselno uporabljajo:
1. v primeru, ko se parcela nahaja na območju vaških jeder (oznaka V) ali
2. v primeru, ko se parcela nahaja na območju varstva kulturne dediščine – območja vaških jeder, ki so varovana kot kulturna dediščina, natančneje kot naselbinska dediščina in so opredeljena v 24. členu PUP-a ali v Družbenem planu občine Koper.
Št. 3505-2/2010
Koper, dne 5. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L’ I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
del punto b) dell’articolo 6, comma 5, del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 19/88, 7/01, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09 e 65/10)
N. 3505-3/2010
Capodistria, 6 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e per effetto dell’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (B.U., n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e G.U. della RS, n. 90/05 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 5 aprile 2012, ha accolto la seguente
I N T E R PR E T A Z I O N E A U T E N T I C A
del punto b) dell’articolo 6, comma 5, del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 19/88, 7/01, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09 e 65/10)
nel seguente testo:
1.
La disposizione del punto b) dell’articolo 6, comma 5, del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 19/88, 7/01, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09 e 65/10; nel seguito: NTA) “aree caratterizzate dalla presenza di nuclei rurali” (designazione V), va intesa nel senso che le aree caratterizzate dalla presenza di nuclei rurali comprendono le aree caratterizzate dalla presenza di nuclei rurali con designazione V e le aree soggette alla tutela del patrimonio culturale – le aree dei nuclei rurali soggette al vincolo di tutela del patrimonio culturale, più precisamente del patrimonio insediativo, le quali sono definite nell’articolo 24 delle NTA o nel Piano sociale del comune di Capodistria.
2.
Tutte le disposizioni delle NTA riferite alle aree caratterizzate dalla presenza di nuclei rurali, si applicano in senso conforme:
1. nel caso la particella sia ubicata all’interno dell’area caratterizzata da nuclei rurali (designazione V) o
2. nel caso la particella sia ubicata all’interno dell’area soggetta alla tutela del patrimonio culturale – le aree dei nuclei rurali soggette al vincolo di tutela del patrimonio culturale, più precisamente del patrimonio insediativo, le quali sono definite nell’articolo 24 delle NTA o nel Piano sociale del comune di Capodistria.
N. 3505-3/2010
Capodistria, 5 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.