Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 352-157/2011/134 Ob-2275/12 , Stran 794
Št. 352-157/2011/134 Ob-2275/12
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljub­ljana. 2. Predmet javne dražbe a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Gruškovje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Petišovci: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovna prostora sta namenjena opravljanju dejavnosti špedicije. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: a) Izklicna cena za poslovni prostor na MMP Gruškovje: 1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 17 – 400,00 EUR b) Izklicna cena za poslovni prostor na MMP Petišovci: 1. Špedicija I – 450,00 EUR Najnižji znesek višanja izklicne cene za posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 5. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena za določen čas enega leta. 6. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v roku petnajstih dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa, št. 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja zunanjih površin, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, upravljanja in vzdrževanja, košnje, zimske službe in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. 7. Višina varščine Pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji za nepremičnino položiti varščino v višini: a) MMP Gruškovje 1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 17 – 400,00 EUR na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600112, z navedbo namena nakazila: JD MMP Gruškovje, Špedicija I. b) MMP Petišovci 1. Špedicija I – 450,00 EUR na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600212, z navedbo namena nakazila: JD MMP Petišovci, Špedicija I. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki ne uspejo, varščina vrne v roku tridesetih dni brez obresti. Opozorilo: Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Ogled nepremičnin: ogled poslovnega prostora Špedicija I na MMP Gruškovje (izstop) je možen dne 16. 5. 2012, poslovnega prostora Špedicija I na MMP Petišovci dne 17. 5. 2012, po predhodnem dogovoru z naročnikom. 9. Način, mesto in čas oddaje vseh zahtevanih dokumentov za predmetni nepremičnini pod 2. točko Zainteresirani dražitelji predložijo dokumente v zaprti kuverti, najkasneje do 9.30, dne 22. 5. 2012, na naslov: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub­ljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javna dražba za najem poslovnega prostora na MMP Gruškovje in MMP Petišovci Šifra zadeve: Številka: 352-157/2011 (za MMP Gruškovje) in/ali Številka: 352-157/2011 (za MMP Petišovci) Oznaka: »Ne odpiraj – Javna dražba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 10. Pogoji za pristop k javni dražbi Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti v roku: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti: a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje – špedicija in druge spremljajoče dejavnosti, – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik. Dražitelji, ki bodo pristopili k javni dražbi morajo imeti poravnane denarne obveznosti do Ministrstva za pravosodje in javno upravo, kar morajo izkazati s pisno izjavo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 11. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovna prostora iz druge točke tega razpisa bo potekala dne 22. 5. 2012, v IV. nadstropju Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub­ljana, ob 10. uri. 12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub­ljana, Urška Zagožen, tel. 01/478-18-36. 13. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo