Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Su-V-12/12-2 Ob-2329/12 , Stran 801
Su-V-12/12-2 Ob-2329/12
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljub­ljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto strokovni sodelavec v službi za analize in mednarodno sodelovanje (v nadaljevanju Strokovni sodelavec v SAMS). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Strokovni sodelavec v SAMS: – univerzitetni diplomirani pravnik, – eno leto delovnih izkušenj na pravniških delih, – višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleščina, nemščina ali francoščina) s poznavanjem pravne terminologije, – usposobljenost za delo z urejevalniki besedil. Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil. II. Naloge Strokovnega sodelavca v SAMS: – zbiranje podatkov in priprava primerjalnopravnih gradiv za zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča, – pripravljanje gradiv in podatkov, ki jih zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih član je Ustavno sodišče, – prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov, – spremljanje ustavnosodne presoje ter sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje obvestil o tem, – druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali generalnega sekretarja. III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – visoka raven znanja slovenskega jezika. Naloge Strokovnega sodelavca v SAMS se izvajajo v nazivu svetovalec III v SAMS (42. plačni razred – 2.390,04 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 47. plačni razred – 2.907,88 EUR). IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljub­ljana. V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev: – fotokopijo diplome, – fotokopijo dokazila o pridobljenih enoletnih delovnih izkušnjah na pravniških delih, – fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki sta pogoj za zasedbo delovnega mesta, – fotokopijo dokazila o tem, da ima kandidat izkušnje z ustreznim svetovnim jezikom s poudarkom na pravni terminologiji, – potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije. 2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008, ki je objavljen v objavi tega besedila javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave. 3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljub­ljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj – strokovni sodelavec v SAMS«. VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanjem angleškega in nemškega jezika. VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep. VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. IX.1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure, na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah). 2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije Sekretariat