Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1274. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica, stran 2625.

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 27/10 – UPB, 48/11 – sprem. in dop., 18/12 – sprem. in dop.), v nadaljevanju odlok.
2. člen
V poglavju »IX. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV«, se besedilo prvega odstavka 43. člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Poleg skupnih meril in pogojev tega odloka se podrobnejša merila in pogoji nanašajo na dele ureditvenih območij naselij namenjene stanovanjski gradnji v naseljih Blanca – Center, Dolnje Brezovo, Log, Sevnica – območje Florjanske ulice (Škouc) in območje Pečje, del območja namenjen obrti v naselju Boštanj in del naselja Arto namenjenega stanovanjski in poslovni gradnji.«
Na koncu besedila 43. člena pa se doda nov odstavek z besedilom, ki se glasi:
»Pri realizaciji načrtovanih infrastrukturnih ureditev so možna odstopanja od rešitev določenih v strokovnih podlagah in navedenih v členih 44., 45., 46., 47., 48., 49. in 49.a tega odloka, kolikor se pri projektiranju pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč in primernejših tehnoloških, ekonomskih in tehničnih rešitev ob soglasju pristojnih upravljavcev posameznih infrastrukturnih vodov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2012
Sevnica, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.