Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 84 Ob-2352/12 , Stran 802
Št. 84 Ob-2352/12
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub­ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljub­ljana, na podlagi sklepa, sprejetega na 44. seji Sveta Zavoda za gluhe in naglušne Ljub­ljana, dne 10. 4. 2012, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice. Kandidat/kandidatka mora za imenovanje direktorja/direktorice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11), in sicer: ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; najmanj 5 let delovnih izkušenj; opravljen ravnateljski izpit. V skladu s Pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest ZGNL, morajo imeti kandidati tudi znanje slovenskega znakovnega jezika na ravni III. stopnje. Imeti morajo vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje. Vlogi priložite overjena dokazila o izobrazbi, opravljenem ravnateljskem izpitu (v skladu z določbo četrtega in petega odstavka 53. člena ZOFVI ga morate opraviti v letu dni po nastopu mandata), potrdilo o znanju slovenskega znakovnega jezika (znanje morate pridobiti v treh letih po nastopu mandata), potrdilo, da niste bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, da proti vam ni uveden postopek zaradi kaznivega dejanja, dosedanje delovne izkušnje, življenjepis in program vodenja Zavoda. Izbrani/izbrana kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 7. 2012. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do 7. 5. 2012, v zaprti ovojnici na naslov: Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub­ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljub­ljana, z oznako “Prijava na razpis za direktorja/direktorico”. O izboru bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana