Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 007-0018/2012-1 Ob-2286/12 , Stran 785
Št. 007-0018/2012-1 Ob-2286/12
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvajanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 93/07) in Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2012 (Uradni list RS, št. 15/12) objavlja Občina Tišina
javni razpis
za pridobitev sredstev iz sprejetega programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina v letu 2012
1. člen (predmet javnega razpisa) Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (državne pomoči in druge pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. 2. člen (višina sredstev) Za ukrepe v kmetijstvu so v proračunu Občine Tišina za leto 2012 (401105 Kompletne subvencije v kmetijstvu, 401111 Izobraževanje v kmetijstvu in 401103 Podpora društvom in zvezam) predvidena skupna sredstva v višini 9.000,00 EUR. Okvirna višina sredstev po ukrepih: – pomoč za zaokrožitev zemljišč v okvirni višini 4.500,00 EUR, – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v okvirni višini 2.000,00 EUR, – delovanje društev in njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva v okvirni višini 2.500,00 EUR. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva po posameznem ukrepu ne bodo uporabljena, se ne morajo prerazporediti na ostale ukrepe. 3. člen (ukrepi kmetijskih spodbud) Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov: 1. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (arondacije). 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje). 3. Delovanje društev in njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva. Za prvi in drugi razpisani ukrep velja, da gre za državne pomoči. Tretji ukrep ni državna pomoč. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Tišina in do 1. 12. 2012. Dokazila, plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. 4. člen (osnovni pogoji) 1. Kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe morajo ustrezati pogojem SME podjetjem, ki so opredeljena v Prilogi I Uredbe št. 70/2001, morajo se ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo, morajo imeti stalno bivališče oziroma sedež v Občini Tišina, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Tišina. 2. Registrirana stanovska in interesna združenja in zveze morajo delovati na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Tišina. 5. člen (pomoč za zaokrožitev zemljišč) Okvirna višina sredstev: 4.500,00 EUR. Višina regresiranja: do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč. Upravičenci: – kmetijska gospodarstva, ki izvajajo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč med kmetijskimi gospodarstvi v Občini Tišina, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Tišina, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na Območju občine Tišina. Upravičeni stroški: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč. Pogoji za pridobitev: – dokazilo o upravičenosti arondacije, – dokazilo o izvedbi arondacije, – dokazilo o plačilu stroškov. 6. člen (zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju) V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči: 5.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, 5.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe, 5.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, 5.4 za publikacije, kataloge, spletišča. Okvirna višina sredstev: 2.000,00 EUR. Višina regresiranja: – pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro­izvajalcem. Upravičenci: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične podpore iz tega člena, – izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine pro­izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa. Upravičeni stroški: – stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje, – stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe, – stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini, – stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh. Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro­izvajalcih iz dane regije ali pro­izvajalcih danega pro­izvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro­izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Pogoji za pridobitev: – dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore, – dokazila o plačilu stroškov. 7. člen (delovanje društev in njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva) Okvirna višina sredstev: 2.500,00 EUR. Višina regresiranja: do 100 % upravičenih stroškov. Upravičenci Društva in njihova združenja, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva in podeželja in so registrirana za delovanje na območju Občine Tišina ali delujejo na območju občine Tišina. Upravičeni stroški: – stroških za delovanje pisarne, – materialni stroški. Pogoji za pridobitev: – dokazila o stroških delovanja pisarne, – dokazila o materialnih stroških. 8. člen (roki in način prijave) Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2012. Vloge, ki so na voljo na sedežu uprave Občine Tišina, se lahko vložijo neposredno v sprejemni pisarni Občine Tišina ali se pošlje na naslov Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. 9. člen (obravnava vloge) Zbrane vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo predlaga župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Komisija oceni vloge in pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na podlagi predloga komisije izda direktorica občinske uprave sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo odločitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na Občino Tišina. 10. člen (nenamenska poraba sredstev) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora občini vrniti vsa pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, ali na tel. 02/539-17-15, kontaktna oseba Drago Jureš.
Občina Tišina