Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 192-1/2012-1 Ob-2260/12 , Stran 781
Št. 192-1/2012-1 Ob-2260/12
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej (Uradni list RS, št. 28/11) objavlja župan Občine Veržej
javni razpis
za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej za leto 2012
1. Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Veržej, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej za leto 2012. 2. Na razpis se lahko prijavijo interesna združenja oziroma organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo člane iz območja Občine Veržej, – da so vlogi priložili letni program dejavnosti, – da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji. 3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije so objavljeni od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav na spletni strani, www.verzej.si. 4. V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem sistemu na podlagi Pravilnika o vrednotenju letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej po naslednjih merilih: I. Število članov iz Občine Veržej: – 1 do 5 – 5 točk, – 6 do 10 – 10 točk, – 11 do 15 – 20 točk, – nad 15 – 50 točk, * pogoj je izpisek iz evidence o članstvu (ime, priimek in naslov). II. Število delujočih sekcij oziroma skupin: – ena sekcija – 5 točk, – 1–3 sekcije – 10 točk, – več kot 3 sekcije – 20 točk. III. Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih na območju Občine Veržej: – da (2 krat in več) – 20 točk, – da (1 krat) – 10 točk, – ne sodelujejo – 0 točk. 5. Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo poslane ali vložene do 15. maja 2012, do 12. ure. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej za leto 2012«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem. 6. Skupna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov interesnega združevanja družbenih skupin na podlagi javnega razpisa za leto 2012 znaša 2.650,00 €. 7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 10 dneh po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenje proračunskih sredstev. 8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Veržej, tel. 02/58-44-484 (Bojan Ferenc).
Občina Veržej