Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1268. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2011, stran 2606.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 9. seji dne 12. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2011
1. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Postojna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Postojna za leto 2011 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki proračuna Občine Postojna za leto 2011.
+-------+------------------------------------------+------------+
| KONTO |          OPIS          | Realizacija|
|    |                     |    2011|
+-------+------------------------------------------+------------+
|  A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 16.518.062|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      | 14.618.360|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   70|   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 10.650.927|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  700|   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  8.551.144|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  703|   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |  1.764.370|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  704|   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   333.117|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  706|   |DRUGI DAVKI            |    2.296|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   71|   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  3.967.433|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  710|   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  2.766.894|
|    |   |PREMOŽENJA             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  711|   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    7.372|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  712|   |DENARNE KAZNI           |   122.947|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  713|   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   91.146|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  714|   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   979.074|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   72|   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   295.783|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  720|   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   209.026|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  721|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  722|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   86.757|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   73|   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |    1.810|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  730|   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |    1.810|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  731|   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   74|   |TRANSFERNI PRIHODKI        |  1.602.109|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  740|   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   777.609|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  741|   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   824.500|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   78|   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |      0|
|    |   |(787)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  787|   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH     |      |
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 15.994.206|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   40|   |TEKOČI ODHODKI           |  5.787.749|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  400|   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  1.042.309|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  401|   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   167.299|
|    |   |VARNOST              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  402|   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  4.315.949|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  403|   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   222.193|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  409|   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   40.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   41|   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  5.155.610|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  410|   |SUBVENCIJE             |   322.068|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  411|   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  3.015.655|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  412|   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN|   774.920|
|    |   |USTANOVAM             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  413|   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  1.042.968|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   42|   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  4.918.174|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  420|   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  4.918.174|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   43|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   132.673|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  430|   |INVESTICIJSKI TRANSFER       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  431|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   113.456|
|    |   |FIZ. OSEBAM            |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  432|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   19.217|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|   523.856|
|    |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS |      |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   75|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751)             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  750|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  751|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  752|   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   44|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  440|   |DANA POSOJILA           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  441|   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |      |
|    |   |– V.)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |   523.856|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |      |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |      |
|    |   |IV.) – (II. + V.)         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   50|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  500|   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|   55|IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   403.321|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  550|   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   403.321|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |  –403.321|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   120.535|
|    |   |RAČUNIH              |      |
|    |   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –  |      |
|    |   |(II.+V.+IX.)            |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|    9.070|
|    |   |PRETEKLEGA LETA          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-296/2011
Postojna, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.