Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 191-1/2012-2 Ob-2259/12 , Stran 780
Št. 191-1/2012-2 Ob-2259/12
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) ter 7. člena Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 28/11) objavlja župan Občine Veržej
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej za leto 2012
1. Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Veržej, namenjena sofinanciranju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej. 2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so prijavitelji organizacije in društva, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih so elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalcev ali članov, dobrodelnost in samopomoč, – da imajo med člani društva oziroma organizacije tudi člane iz Občine Veržej. 3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije so objavljeni od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav na spletni strani, www.verzej.si. 4. V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem sistemu na podlagi Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej po naslednjih merilih: I. Sedež izvajalca: – sedež v Občini Veržej – 20 točk, – podružnica v Občini Veržej – 15 točk, – sedež v drugi občini (člani iz Občine Veržej) – 10 točk. II. Število članov iz Občine Veržej: 1–20 – 5 točk, 21–40 – 10 točk, nad 40 članov – 15 točk * pogoj je izpisek iz evidence o članstvu (ime, priimek in naslov). III. Vsebina programa III.1 Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico: – vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami – največje možno število točk je 15. III.2 Organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Veržej: – vsaka prireditev 10 točk, največje možno število točk je 20. III.3 Izdajanje glasila, biltena ali druge oblike promocije dejavnosti: – vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti z 2 točkama – največje možno število točk je 10. III.4. Organizacija izletov, športnih in kulturnih aktivnosti za člane: – vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami – največje možno število točk je 10. III.5. Preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov Občine Veržej, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov – do 15 točk. III.6. Aktivnosti za lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – do 20 točk. III.7. Skrb za zasvojene, preprečevanje okužb pri uporabnikih drog na terenu in preventivno delovanje v okolju – do 15 točk. IV. Stalnost izvajanja programa na območju Občine Veržej: – neprekinjeno vsakodnevno izvajanje programa – 20 točk, – tedensko izvajanje programa – 15 točk, – mesečno izvajanje programa – 10 točk, – občasno – 5 točk. 5. Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo poslane ali vložene do 15. maja 2012, do 12. ure. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej za leto 2012«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem. 6. Skupna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Veržej za leto 2012 znaša 2.410,00 €. 7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 10 dneh po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenje proračunskih sredstev. 8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Veržej, tel. 02/58-44-484 (Bojan Ferenc).
Občina Veržej