Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

I 1655/2005 Os-1467/12 , Stran 822
I 1655/2005 Os-1467/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova 28, Ljub­ljana, proti dolžniku Đevadu Husić, Partizanska 26a, Trbovlje, zaradi izterjave 5.333,44 EUR, sklenilo: dolžniku Đevadu Husić, Partizanska 26a, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Sašo Ostrožnik. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 14. 10. 2008