Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

VL 118231/2010 Os-1990/12 , Stran 821
VL 118231/2010 Os-1990/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: UKC Ljub­ljana, Zaloška cesta 2, Ljub­ljana, ki ga zastopa Breda Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljub­ljana, proti dolžniku Matiji Bošnjaković, Polje, Cesta VI 016, Ljub­ljana - Polje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. Igor Klun, Dalmatinova 10, Ljub­ljana, zaradi izterjave 252,87 EUR, sklenilo: dolžniku Matiji Bošnjaković, Polje, cesta VI 016, Ljub­ljana – Polje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Igor Klun, Dalmatinova 10, Ljub­ljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 3. 2012