Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 161200-12-0091 Ob-2307/12 , Stran 804
Št. 161200-12-0091 Ob-2307/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub­ljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil
Javno zbiranje ponudb se objavi v Razglasnem delu Uradnega lista RS in na internetnih straneh DURS, v njej pa lahko pisne ponudbe odda vsa zainteresirana javnost. 1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 35 osebnih avtomobilov v lasti Davčne uprave Republike Slovenije. Vozila niso registrirana. Skupna ocenjena vrednost vozil je 35.934,00 EUR. Osnova za izračun vrednosti je vrednost iz programa Eurotax. Ocenjena vrednost posameznega vozila predstavlja izklicno prodajno ceno. Vozila se kupujejo po načelu videno – kupljeno. DDV se ne obračuna. 2. Vsak zainteresirani posameznik lahko odda ponudbo za eno ali več vozil. Posameznik lahko ponudbe za več vozil pošlje v eni pravilno označeni kuverti, vendar mora za vsako posamezno vozilo izpolniti svoj obrazec ponudbe. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo vsebovale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. 3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina, ki znaša 10 % izklicne cene za vsako vozilo. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbe za več vozil, je lahko vplačan skupni znesek varščin (eno nakazilo). Varščino je potrebno nakazati na depozitni račun DURS, št. SI56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 16128-2010003-xxxxxxx (namesto 7x ponudnik vpiše svojo 7 – mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna priloga k obrazcu ponudbe. 4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 8. 5. 2012 do 10. ure, na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub­ljana, glavna pisarna DURS. 5. Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2012 ob 10.30, na naslovu naročnika. 6. Veljavnost oddanih ponudb je 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena za posamezno vozilo. 8. Predkupne pravice ni. 9. Vozilo bo prodano najugodnejšemu ponudniku. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vozilo ponudijo enak znesek, bo prodajalec vse ponudnike, ki so ponudili enako ceno pozval k oddaji nove ponudbe za predmetno vozilo. V primeru, da je ponujena cena za isto vozilo pri več ponudnikih enaka tudi v drugem krogu, se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki ga izvede komisija in na katerem so lahko prisotni predstavniki ponudnikov. 10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe: – izpolnjen obrazec »ponudba«, – potrdilo o plačani varščini. 11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. 12. Z najugodnejšim ponudnikom bo za vsako posamezno vozilo sklenjena pogodba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem primeru je do nakupa predmetnega vozila upravičen naslednji najugodnejši ponudnik. 13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Prevzem vozil je možen šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. Kupec mora vozilo prevzeti na lokaciji, navedeni v seznamu, v roku 10 dni od dneva plačila. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je naveden na obrazcu ponudbe. 15. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na prodajalčevi spletni strani http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/. Podatki o vozilih so razvidni iz seznama, ki je priloga razpisne dokumentacije. Na seznamu je razvidna tudi lokacija vozil po davčnih uradih po Sloveniji. 16. Ponudniki dodatne informacije v zvezi s posameznimi vozili dobijo vsak delavnik med 9. in 14. uro, pri kontaktnih osebah za posamezna vozila. Pri istih osebah se lahko dogovorijo tudi za morebitni ogled vozil. 17. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede odprodaje vozil sta Alojz Peklaj, tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si in Jure Mahkota, tel. 01/478-27-74; e-naslov: jure.mahkota@gov.si.
Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije