Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1239. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2011, stran 2570.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Gorje za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje za leto 2011.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2011 in splošni del proračuna se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov pa se objavita na spletni strani Občine Gorje.
Št. 013-4/2012-4
Gorje, dne 13. aprila 2012
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.