Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 001-03/12-3/3 Ob-2293/12 , Stran 805
Št. 001-03/12-3/3 Ob-2293/12
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, Ljub­ljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
(ponovljen postopek)
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljub­ljana. 2. Opis predmeta prodaje: rabljene premičnine Sklop 1: 59 kom črno belih tiskalnikov (in 16 kom originalnih tonerjev), Sklop 2: 13 kom barvnih tiskalnikov, Sklop 3: 10 kom skenerjev, Sklop 4: 31 kom fotokopirnih strojev (in 14 originalnih tonerjev), Sklop 5: grafične naprave. Podroben seznam posameznega sklopa premičnin, ki so pred­met prodaje, je razviden iz dokumentacije javne objave, ki se nahaja na spletni strani Državnega zbora, www.dz-rs.si: (na http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/JavneObjave/ProdajaPremicnegaPremozenja). Ponudnik lahko ponudi odkup enega ali več sklopov premičnin, ki so predmet prodaje. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot, ki so predmet prodaje posamičnega sklopa v celoti. Ponud­ba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot posamičnega sklopa, bo izločena iz nadaljnje obravnave. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb se izvaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim ponudnikom po edinem merilu ponujene cene) posamičnega sklopa premičnin se sklene prodajna pogodba. 4. Izhodiščne cene in varščina: Sklop 1: Izhodiščna cena za 59 kom črno belih tiskalnikov (in 16 kom originalnih tonerjev), znaša skupaj 1.855,00 EUR, varščina znaša 200,00 EUR. Sklop 2: Izhodiščna cena za 13 kom barvnih tiskalnikov znaša skupaj 1.920,00 EUR, varščina znaša 200,00 EUR. Sklop 3: Izhodiščna cena za 10 kom skenerjev znaša skupaj 1.575,00 EUR, varščina znaša 200,00 EUR. Sklop 4: Izhodiščna cena za 31 kom fotokopirnih strojev (in 14 kom originalnih tonerjev) znaša skupaj 7.487,00 EUR, varščina znaša 800,00 EUR. Sklop 5: Izhodiščna cena za grafične naprave znaša skupaj 3.968,00 EUR, varščina znaša 400,00 EUR. Varščino ponudniki vplačajo na transakcijski račun Državnega zbora: 0110 0637 0121 177, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljub­ljana, s sklicem na št. 18 12114-7202997-00120212. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vra­čunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 14 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. V primeru odstopa od ponudbe varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je pogoj za izročitev kupljenih pramičnin in bistvena sestavina pravnega posla. 6. Dokumentacija: ponudniki se s podrobnejšim opisom sklopov premičnin, ki so predmet prodaje in s pogoji prodaje lahko seznanijo iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki je objavljena na spletni strani Državnega zbora (glejte 2. točko te objave) od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS. 7. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki so predmet prodaje bo mogoč dne 24. in 25. 4. 2012 od 9. do 12. ure. Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo na recepciji Državnega zbora, na Šubičevi ulici 4, Ljub­ljana. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri g. Iztoku Potočniku, tel. 01/478-97-45 vsak delovni dan med 9. in 11. uro; e-pošta: iztok.potocnik@dz-rs.si. 8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod katerimi mora po­nudnik predložiti ponudbo ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo predlo­žene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije. Ponudbe morajo biti podane v zaprti ovojnici, na sprednjo stran ovojnice ponudnik prilepi izpolnjen obrazec za oddajo ponudbe (ponudbe iz katerih zunanje strani ovojnice ne bo moč razbrati za kateri predmet zbiranja ponudb in sklop premičnin se ponudniki prijavljajo ali ne bodo opremljene z navedbo »Ne odpiraj!« ali bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudnikom). 9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najka­sneje do 8. 5. 2012 do 10. ure, na naslov: Državni zbor, Šubičeva ulica 4, Ljub­ljana. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 30 dni od dneva, določenega za predložitev in javno odpiranje ponudb. 11. Drugi pogoji: – premičnine so naprodaj po načelu »vi­deno-kupljeno«; – možen je samo odkup vseh enot premičnin skupaj, ki predstavljajo posamičen sklop; možen je odkup enega ali več sklopov; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena­ke ali višje od izhodiščne cene posamičnega sklopa za katerega se daje ponudba, določene v točki 4. te objave; – ponudniki bodo o izidu postopka jav­nega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh od javnega odpi­ranja ponudb; – izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponu­dnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku­poprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana; – kupec premičnin mora premičnine prevzeti najkasneje v roku 5 dni od plačila celotne kupnine, pri čemer sam nosi vse stroške v zvezi s tem; – kupec premičnin iz sklopa 5 mora premičnine prevzeti, od­straniti in odpeljati iz tiskarne Državnega zbora (v kleti) na naslovu Šubičeva ulica 4, Ljub­ljana najkasneje v roku 14 dni od plačila celotne kupnine, pri čemer sam nosi vse stroške v zvezi s tem (priporočamo predhodni ogled); – stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec; – naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vre­dnost (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami) ni zaveza­nec za plačilo DDV; – edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena, najugodnejši ponudnik je tisti, ki po­nudi najvišjo ceno za posamezni sklop; – če je med prejetimi ponudbami več naj­ugodnejših ponudb, lahko komisija, pooblaščena za izvedbo postopka opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 12. Kraj in čas javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2012 ob 13. uri, v prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljub­ljana. 13. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: na javnem odpiranju ponudb morajo zakoniti zastopniki pravnih oseb ali pooblaščeni predstavniki fizičnih oseb komisiji predložiti pisno pooblastilo. Prisotni se komisiji izkažejo z osebnim dokumentom. 14. Ustavitev postopka: Državni zbor oziroma pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla (do podpisa pogodbe), postopek odprodaje premičnin z zbiranjem ponudb ustavi brez obrazložitve, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom, je izključena.
Republika Slovenija, Državni zbor