Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 4780-1024/2010-20 Ob-2317/12 , Stran 809
Št. 4780-1024/2010-20 Ob-2317/12
Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana v vrednosti pod 200.000 evrov za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet prodaje sta nepremičnini: – parc. št. 1796/25 (ID oznaka 2636-1796/25-0) funkcionalni objekt, v izmeri 20 m², – parc. št. 1763/103 (ID oznaka 2636-1763/103-0) neplodno, v izmeri 17 m², obe k.o. 2636-Bežigrad, skupaj 37 m². Zemljišči se nahajata v območju urejanja BE-48 Bežigrad, z namensko rabo SScv – pretežno večstanovanjske površine. Izhodiščna cena za zemljišči je 34.780,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub­ljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub­ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št. 000-431000, v primeru prodaje zemljišč iz točke 2.1 je sklic na št. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 5. 5. 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo za zemljišča pod točko 2.1 priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja BE-48 Bežigrad« na naslov: Mestna občina Ljub­ljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub­ljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 8. 2012. 5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb za prodajo zemljišč pod točko 2.1, dobijo interesenti na Mestni občini Ljub­ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Aleš Weber, elektronska pošta: ales.weber@ljubljana.si. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninama je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 8. 5. 2012, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljub­ljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljub­ljana. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana