Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1232. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za obdobje od objave cene v uradnem glasilu do 31. 8. 2012, stran 2557.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 4. in 9. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 11. redni seji dne 12. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za obdobje od objave cene v uradnem glasilu do 31. 8. 2012
I.
– I. starostno obdobje – celodnevni program   460,63 €
– II. starostno obdobje – celodnevni program   350,84 €
– II. starostno obdobje – poldnevni program   324,48 €.
II.
Dnevni strošek prehrane v ceni je
a) malica                       0,70 €
b) kosilo                      0,73 €.
III.
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
IV.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10 % od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom);
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30 % od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom ali drugim potrdilom).
V.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na plačilo dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
VI.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.
VII.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25 % višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
VIII.
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem, zaračuna 2,50 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
IX.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 16. 4. 2012 do 31. 8. 2012.
Z objavo tega sklepa preneha veljati Sklep objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/11, z dne 29. 12. 2011.
Št. 602-0001/2011-2
Črna na Koroškem, dne 13. aprila 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.