Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

N 343/2008 Os-2176/12 , Stran 820
N 343/2008 Os-2176/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagatelja Emila Potokar, Polhov Gradec 29, Polhov Gradec, ki ga zastopa odvetniška družba Zakonjšek, Rupnik, Stankič iz Ljub­ljane, zoper nasprotno udeleženko: Občina Dobrova – Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova, ki jo zastopa župan Franc Setnikar ter Did Mušinović, odvetnik v Ljub­ljani, ob udeležbi: 1. Ivan Polajnar, 2. Tatjana Šterk in 3. Jože Skopec ml., vsi Polhov Gradec 29, Polhov Gradec, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško­knjižne listine, dne 28. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško­knjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 466-616/91 S.D. z dne 25. 3. 1992, sklenjene med Občino Ljub­ljana Vič Rudnik, Trg MDB 7, Ljub­ljana, kot prodajalko, in Jožetom Skopcem, Polhov Gradec 29, Polhov Gradec, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – dvosobno stanovanje v pritličju objekta Polhov Gradec 29, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 62,24 m2 ter pravico uporabe skupnih prostorov, delov in naprav, ki služijo objektu Polhov Gradec 29, ki stoji na parc. št. 74, k.o. Polhov Gradec. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica in objave na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca postopka Jožeta Skopca ml.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2012