Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1247. Odlok o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Levji grad – Koper«, stran 2577.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Levji grad – Koper«
Št. 350-5/2008
Koper, dne 6. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Levji grad – Koper«
1. člen
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Levji grad – Koper« (Uradni list RS, št. 43/08) se razveljavi.
2. člen
Na območju, ki ga je urejal odlok, naveden v 1. členu tega odloka, se do sprejema programa opremljanja za celotno Mestno občino Koper, oziroma posameznega programa opremljanja za predmetno območje, uporabljajo določila Odloka o komunalnem prispevku (Uradne objave, št. 42/2000 ter Uradni list RS, št. 66/05 in 22/08).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2008
Koper, dne 5. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I l D E C R E T O
sull’abrogazione del Decreto sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona di “Castel Leone – Capodistria”
N. 350-5/2008
Capodistria, 6 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09 e 51/10) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 5 aprile 2012, ha accolto il seguente
D E C R E T O
sull’abrogazione del Decreto sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona di “Castel Leone – Capodistria”
Articolo 1
Il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona di “Castel Leone – Capodistria” viene abrogato.
Articolo 2
Nell’area interessata dal decreto menzionato nell’articolo 1 del presente decreto si applicano le disposizioni del Decreto sul contributo afferente gli oneri di urbanizzazione (Bollettino ufficiale n. 42/2000 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 66/2005 e 22/2008), fino a quando non sarà approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio dell’intero Comune città di Capodistria, ovvero del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria riferito all’area in oggetto.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 350-5/2008
Capodistria, 5 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.