Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

SV 422/2012 Ob-2350/12 , Stran 819
SV 422/2012 Ob-2350/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljub­ljane, opr. št. SV - 422/2012 z dne 18. 4. 2012, je bila nepremičnina, stanovanje, št. 20, v II. nadstropju, stanovanjske hiše, na naslovu Poljanska cesta 54, 1000 Ljub­ljana, stoječi na parc. št. 160, k.o. 1727 – Poljansko Predmestje, ki je v lasti zastavitelja Colarič Sabastiana, na podlagi darilne pogodbe opr. št. SV – 1038/2011 z dne 14. 10. 2011, sklenjene med Colarič Gorazdom in Colarič Sabastianom, prodajne pogodbe z dne 21. 11. 2002, sklenjene med Žagar Marijo in Colarič Gorazdom, in kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9. 1994, sklenjene med Občino Ljub­ljana Center in Žagar Marijo, zastavljena v korist kreditodajalca Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bahnstrasse 22, A-9141 Eberndorf, Avstrija, identifikacijska številka 1870653000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11.000,00 EUR s pripadki, zoper dolžnike Colarič Sabastiana, Huskić Colarič Tinke in Huskić Zehide.