Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

SV 242/12 Ob-2281/12 , Stran 819
SV 242/12 Ob-2281/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 242 /12, DK 242/12 z dne 12. 4. 2012, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 80,85 m2, v pritličju, večstanovanjske stavbe na naslovu Reška cesta 7, 1330 Kočevje, stoječi na zemljiški parceli št. 1722, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kočevju, k.o. Kočevje – Kočevje, ID znak: 1577-1722/0-0, last Narić Snježane, stanujoče 1330 Kočevje, Reška cesta 7, v korist upnice Nove Ljub­ljanske banke d.d., Ljub­ljana, Trg republike 2, 1000 Ljub­ljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.000,00 EUR, z obrestmi po obrestni meri 7,25 % letno, nespremenljiva, in z zapadlostjo 11. 3. 2013.