Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 4/2012 Ob-2314/12 , Stran 816
Št. 4/2012 Ob-2314/12
Uprava in nadzorni svet KDD − Centralne klirinško depotne družbe delniške družbe, Tivolska cesta 48, 1000 Ljub­ljana, v skladu z drugim odstavkom 295. člena ZGD-1 objavljata vabilo na
18. redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine, ki bo dne 22. maja 2012, ob 12. uri, v poslovnih prostorih družbe na Tivolski cesti 48 v Ljub­ljani. Če ob prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri, na istem mestu. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva. 2. Obravnava letnega poročila za leto 2011, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe. 3. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju članov delovnega predsedstva: Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Stojan Zdolšek. Za člana delovnega predsedstva se imenujeta Boris Peric in Matjaž Titan. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Perko in Ivanka Hozjak. 2. Obravnava letnega poročila za leto 2011, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička: 1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 1.835.666,79 evrov. 2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2011 se uporabi za naslednje namene: a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 453.765,00 evrov, dividenda na delnico znaša 895,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi v tridesetih dneh po datumu skupščine osebam, ki so na dan skupščine vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.381.901,79 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). Sklep o podelitvi razrešnice: Članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep o imenovanju revizorja za leto 2012: Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2012, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljub­ljana, matična številka 1647105. Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda Gradivo k točki 2: – letno poročilo (računovodski izkazi) za poslovno leto 2011, ki ga je dne 29. 2. 2012 sestavila uprava družbe, in ki ga je potrdil nadzorni svet, – revizijsko poročilo revizijske družbe Deloitte Revizija d.o.o. z dne 20. 3. 2012, – poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011. Gradivo k točki 3: – obrazložitev predloga za imenovanje revizorja. Dostopnost gradiva Gradivo bodo delničarji prejeli z vabilom za sklic skupščine. Od dneva objave tega sklica pa so vse listine, ki predstavljajo gradivo, v popolnem besedilu delničarjem dostopne tudi v poslovnih prostorih družbe na Tivolski cesti 48 v Ljub­ljani, vsak dan od 9. do 12. ure, pri Ivanki Hozjak. Pogoji za udeležbo na skupščini V skladu z drugim in tretjim odstavkom 297. člena ZGD-1 se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan). Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Objava nasprotnega predloga Če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi v pisni obliki razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, ga bo družba objavila na enak način kot sklic skupščine. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. predsednik uprave Boris Tomaž Šnuderl član uprave Davor Pavić predsednik nadzornega sveta Boris Peric