Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1234. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2011, stran 2559.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. seji dne 12. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Črnomelj za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.
3. člen
-------------------------------------------------------------
Zaključni račun proračuna občine izkazuje         EUR
-------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV
    IN ODHODKOV
I.   Prihodki skupaj             13.658.701,35
II.  Odhodki skupaj              14.348.516,38
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II)      689.815,03
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev            0
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                       0
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje                600.000,00
VIII. Odplačila dolga               460.244,93
IX.  Zmanjšanje sredstev na računih
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         550.059,96
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       139.755,07
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)   689.815,03
Stanje sredstev na računih 31.12.         893.076,00
-------------------------------------------------------------
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-417/2010
Črnomelj, dne 12. aprila 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.