Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2331/12 , Stran 802
Ob-2331/12
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) ter sklepa 22. seje Sveta vrtca Vrtca Viški gaj z dne, 16. 4. 2012, Svet vrtca Vrtca Viški gaj razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Viški gaj izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) in 40. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) ter 56. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 36/10) in 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer da: 1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt, 2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, 3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, v skladu z zakonom, 4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo, 5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, 6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata, 7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 11. predloži svoj program vodenja Vrtca Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljub­ljana. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 10/11). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Viški gaj, Ljub­ljana. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Predviden pričetek dela je s 1. 9. 2012. Kandidati naj do 11. 5. 2012 na naslov: »Svet vrtca Vrtca Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljub­ljana«, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja« pošljejo popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču (torej izven kraja prebivališča) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11), ki ne sme biti starejše od 15 dni. Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet vrtca Vrtca Viški gaj