Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj, stran 2559.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 23/05 – UPB2, 23/08) in Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj (Uradni list RS, št. 71/96 in 3/01) se prvi odstavek 1. člena spremeni in se glasi:
»Občina Črnomelj ustanavlja s tem odlokom javni zdravstveni zavod (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter druge dejavnosti v skladu s predpisi za občini Črnomelj in Semič.«
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni in se na novo glasi:
»Za organiziranje dejavnosti izven veljavnih kriterijev in normativov ali za ukinitev dejavnosti je potrebno soglasje ustanoviteljice, na območju Občine Semič pa tudi predhodno soglasje te občine.«
3. člen
Spremeni se 6. člen in se po novem glasi:
»Zavod opravlja zdravstveno dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer:
– osnovno zdravstveno dejavnost, ki zajema splošne ambulante, patronažno službo, ambulanto za otroke ter za šolske otroke in mladino, zobozdravstvo za odraslo populacijo in mladino, fizioterapijo in medicinski laboratorij,
– nujno medicinsko pomoč z urgentno ambulanto,
– dežurno službo
– reševalne prevoze,
– druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom,
– medicino dela, prometa in športa in
– druge spremljajoče dejavnosti, potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, kot npr. upravne in servisne službe, dajanje nepremičnin v najem.
Zdravstvene storitve lahko zavod izvaja v sodelovanju s koncesionarji, ki opravljajo javno službo na območju občine ustanoviteljice in Občine Semič. Medsebojno sodelovanje se opredeli v pogodbi o sodelovanju.«
4. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Dejavnost, ki jo opravlja zavod, je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
– Q 86.210 splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– Q 86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– Q 86.230 zobozdravstvena dejavnost,
– Q 86.909 druge zdravstvene dejavnosti in
– L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti. Proste kapacitete lahko odda v najem s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko svojo dejavnost spremeni samo v soglasju z ustanoviteljem.«
5. člen
7. člen se spremeni in se glasi:
»Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni vodja in
– strokovni svet.«
6. člen
8. člen se spremeni in se glasi:
»Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavlja 7 članov:
– dva predstavnika delavcev zavoda, od katerih mora biti en član izmed zdravnikov ali zobozdravnikov,
– en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov,
– tri predstavnike Občine Črnomelj in
– en predstavnik Občine Semič.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda v skladu s splošnim aktom zavoda.
Predstavnika uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanovitelja in Občine Semič imenujeta za svoje območje občinska sveta občin v skladu s statutoma.«
7. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»Mandatna doba članov sveta zavoda traja štiri leta. Delovanje sveta zavoda se podrobneje uredi s statutom.«
8. člen
10. člen se spremeni in se glasi:
»Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema letno poročilo,
– odloča o zadolževanju v skladu z veljavno zakonodajo,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo na predlog direktorja,
– imenuje in razrešuje člane komisij,
– ocenjuje delo direktorja in odloča o delu plače za delovno uspešnost direktorja ter predlaga izdajo soglasja v skladu z veljavno zakonodajo,
– sprejema druge splošne akte zavoda in opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen z zakonskimi in podzakonskimi akti.
Zavod mora pridobiti soglasje ustanovitelja k statutu, spremembi ali razširitvi dejavnosti, k imenovanju ali razrešitvi direktorja in k sklepu o zadolževanju, k spremembi in razširitvi dejavnosti na območju Občine Semič pa tudi soglasje te občine.«
9. člen
Spremeni se 11. člen in se pravilno glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Imenovanje opravi na podlagi izvedenega javnega razpisa. Postopek imenovanja se podrobneje opredeli v statutu.«
10. člen
Za 11. členom se doda 11.a člen, ki glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na vodstvenih mestih in
– predloži program razvoja zavoda za mandatno obdobje.«
11. člen
Spremeni se 12. člen odloka in se po novem glasi:
»Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda,
– vodi in odgovarja za strokovnost dela zavoda, če ima medicinsko izobrazbo,
– odloča o zaposlovanju in razporejanju delavcev,
– sprejema splošne akte, ki so določeni v statutu zavoda,
– opravlja druga dela v skladu z veljavno zakonodajo.«
12. člen
Naslovu pod točko »d)« se doda »OZ. POMOČNIK DIREKTORJA«.
13. člen
Spremeni se 14. člen in se glasi:
»Naloge, pogoji in postopek imenovanja strokovnega vodje oziroma pomočnika direktorja se opredelijo v statutu zavoda.«
14. člen
Spremeni se 16. člen odloka in se po novem glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo in razvoj:
– od plačil za opravljene storitve v skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in področno zakonodajo,
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz pogodbenih razmerij z drugimi uporabniki storitev,
– po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
– z donacijami, darili in iz drugih virov.«
15. člen
V 17. členu se besedilo »ZD Črnomelj« nadomesti z besedilom »investicije na sedežu zavoda«.
16. člen
V prvem odstavku 33. člena se na koncu tretje pika nadomesti s podpičjem in se doda četrta alinea, ki se glasi:
»– pridobiti soglasje k sklepu o zadolževanju.«
17. člen
V prvem stavku prvega odstavka 37. člena odloka se besedilo »35. člena« nadomesti z besedilom »36. člena«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določba 6. člena tega odloka o sestavi sveta zavoda prične veljati po izteku mandata sedanjim članom sveta zavoda.
19. člen
Svet zavoda mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut zavoda z določili tega odloka ter nanj pridobiti soglasje ustanovitelja.
Svet zavoda in direktor morata v roku 9 mesecev po uveljavitvi tega odloka uskladiti s tem odlokom tudi druge akte zavoda.
20. člen
Ustanovitelj mora od Občine Semič pridobiti soglasje k temu odloku. Če Občina Semič ne odloči o soglasju v roku 30 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je soglasje izdala.
Občina Črnomelj pošlje odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v objavo po prejemu soglasja Občine Semič oziroma po izteku roka iz prejšnjega odstavka.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-00-6/96
Črnomelj, dne 1. marca 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.