Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2291/12 , Stran 797
Ob-2291/12
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2012, ki ga je na svoji 9. redni seji 15. februarja 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica
javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. 2. Predmet oddaje v najem: poslovni prostor, ki se nahaja v II. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, na naslovu Škrabčev trg 40, Ribnica, neto tlorisne površine 52,99 m2. Poslovni prostor sestavljata dve pisarni. Poslovna stavba stoji na parc. št. 1899, k.o. 1625 – Ribnica, ID znak posameznega dela 1625-371-7. Prostoru pripada souporaba stopnišča, manipulativnih hodnikov in WC-ja. Prostor se nahaja na jugozahodni strani. 3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: najemna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna mesečna najemnina za poslovni prostor je 514,00 EUR, – najnižji znesek višanja: 5 EUR. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino. Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov. 5. Način in rok plačila kupnine: Najemnino za poslovni prostor pa bo najemnik plačeval mesečno po računu najemodajalca. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti..), stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanja in druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Pred vselitvijo v stanovanje oziroma poslovni prostor je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v poslovnem prostoru ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,4 % v roku osmih dni po prevzemu poslovnega prostora in ugotovitvi, da je najemnik poslovni prostor uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti od najemodajalca. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 8. maja 2012, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, ob 11. uri. 7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 72210 (DŠ – davčna številka dražitelja). 8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 9. Ogled poslovnega prostora bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o nepremičnini. 10. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra, (pravne osebe) oziroma izpisek iz poslovnega registra (fizične osebe), ki ne smeta biti starejša od 30 dni, – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v obliki notarskega zapisa za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 5 let, v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži plačano varščino. Ob podpisu najemne pogodbe za poslovni prostor bo moral najemnik predložiti bančno garancijo v višini 50 % letne najemnine za dobro izvedbo s pogodbo prevzetih obveznosti, katero bo moral obnoviti vsako leto. 12. Pravila javne dražbe: – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 13. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si in na oglasni deski Občine Ribnica.
Občina Ribnica