Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1281. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik, stran 2628.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11 – novela ZKZ-C) ter 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje kmetije Podlesnik v Kočnem pri Polskavi ima v planskem dokumentu Občine Slovenska Bistrica minimalno stavbno zemljišče označeno le na starih objektih in ni ažurirano na vse legalno zgrajene objekte. Funkcionalno zemljišče kmetije leži na območju drugih kmetijskih zemljišč (K2).
Razlogi za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta je potreba po širitve obstoječe dejavnosti na kmetiji (prašičereja), ki predvideva gradnjo objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti (širitev hleva za prašiče in funkcionalni prostori za spravilo krme in pridelkov). Predmet akta je tudi načrtovanje prestavitve javne poti, ki poteka preko območja obravnave.
Pravna podlaga
Na podlagi pobude kmetije Podlesnik, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100262998 in odločbe št. 351-62/2012/2, z dne 2. 3. 2012, izdane s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, se skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
2. Območje prostorskega akta:
Območje OPPN obsega funkcionalno zemljišče obstoječe kmetije Podlesnik in obsega naslednje parcele in njihove dele: 221/4, 221/2, 227/2, 635/1, 231, 230/4, *79 in 230/3 vse k.o. Ogljenšak.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
Investitor pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) občine.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+------------------------------------+----+---------------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe |  |   april 2012   |
|prostorskega akta          |  |           |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in |  |   april 2012   |
|na svetovnem spletu, MOP      |  |           |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Priprava osnutka OPPN        |  |    10 dni    |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Pridobivanje smernic        |  |    30 dni    |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi |  |    7 dni    |
|in javni obravnavi osnutka     |  |           |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |  |    30 dni    |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Priprava stališča do pripomb in   |  |    5 dni    |
|predlogov              |  |           |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Pridobivanje mnenj         |  |    30 dni    |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Priprava usklajenega predloga    |  |    10 dni    |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem   |  | september/oktober |
|svetu                |  |     2012    |
+------------------------------------+  +---------------------+
|Objava v Uradnem listu       |  |   oktober 2012  |
+------------------------------------+----+---------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor;
– Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
– Telekom Slovenije d.d., Titova 38, 2000 Maribor;
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica;
– Krajevna skupnost Zgornja Polskava, Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja Polskava;
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja, ki lahko odločajo o načrtovanem posegu.
Drugi udeleženci:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 22, Ljubljana;
– Investitor
6. Financiranje prostorskega akta
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik oziroma naročnik OPPN, Podlesnik Miran, Kočno pri Polskavi 11, 2314 Zgornja Polskava.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3505-7/2012-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 16. aprila 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.