Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2262/12 , Stran 801
Ob-2262/12
Svet zavoda Osnovne šole Sečovlje, Sečovlje 78, 6333 Sečovlje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI, (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11). Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (skladno s 53. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr. in 20/11) ali izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr. in 20/11), – izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri kandidira za ravnatelja, – ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, – ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo, – ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, – ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu po začetku mandata, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 5 let. Začetek dela bo 27. 10. 2012. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo sodišča o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Sečovlje, Sečovlje 78, 6333 Sečovlje, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja. O izboru bodo kandidati/kandidatke obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Sečovlje