Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 134/1-12 Ob-2306/12 , Stran 805
Št. 134/1-12 Ob-2306/12
Kovod Postojna na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
namero
o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb za postavitev sončne elektrarne na upravnem objektu, Jeršice 3, Postojna
1. Ime in sedež lastnika: Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna, ki ga zastopa direktor, mag. Edi Šibenik. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega zbiranja ponudb je pridobitev ponudb za nadomestilo pri pridobitvi služnosti za izgradnjo sončne elektrarne na strešni površini upravne stavbe Kovod Postojna, Jeršice 3, parc. št. 2366, k.o. Postojna. Bruto tlorisna površina znaša 80 m × 8 m × 2 (dvokapnica). 3. Vrsta pravnega posla Predmet javnega zbiranje ponudb je sklenitev pogodbe za pridobitev služnostne pravice za obdobje 30 let z možnostjo podaljšanja za namen postavitve sončne elektrarne, ki bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. Kovod Postojna, d.o.o. se zaveže ustanoviti služnost v korist izbranega ponudnika, ki obsega pravico: – izgradnje oziroma postavitve sončne elektrarne s pripadajočo infrastrukturo potrebno za obratovanje, – dostop do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja objekta in naprave. Izbrani ponudnik se s pogodbo zaveže: – da bo postavil panele sončne elektrarne na strehi tako, da bo zagotovljena optimalna učinkovitost, hkrati pa ne bo vpliva na estetiko objekta in izpolnjevanje funkcionalnih zahtev strehe; – izbrani ponudnik izvaja in nosi stroške vzdrževanja in obratovanja ter stroške zavarovanja sončne elektrarne; – izbrani ponudnik je dolžan preveriti možnost gradnje sončne elektrarne na objektu v skladu s prostorskimi akti ter predpisi s področja graditve objektov; – izgraditi sončno elektrarno na svoje stroške na strešni površini objekta, vključno z izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij ter naprav, potrebnih za obratovanje objekta, v skladu s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje; – rekonstruirati celotno kritino strehe objekta, vključno s strešnimi okni in ostalimi preboji, ustreznim strelovodom, snegobranom in izvedbo odvodnjavanja strehe do tal v zahtevani kvaliteti iz razpisne dokumentacije, – izbrani ponudnik mora sončno elektrarno zgraditi na način, da ne posega v stabilnost, požarno in splošno varnost objekta ter okolice; – morebitna poškodovanja objekta je dolžan izbrani ponudnik sanirati na lastne stroške; – po predhodnem obvestilu je pri izvajanju del izbrani ponudnik dolžan omogočiti in dovoliti nadzor lastnika; – izbrani ponudnik v času trajanja služnostne pravice ne sme ovirati normalne uporabe objekta; – izbrani ponudnik bo vodstvo lastnika obvestil o pričetku in trajanju del ter večjih posegih na objektu; – izbrani ponudnik je dolžan vzdrževati streho objekta, kjer je sončna elektrarna celotno obdobje trajanja služnostne pravice; – Kovodu Postojna, d.o.o. najkasneje do 25. februarja dostaviti letno poročilo o pro­izvedeni električni energiji za preteklo leto oziroma prihodka iz naslova prodaje, ki jo osnova za izstavitev računa. 4. Nadomestilo za ustanovitev služnosti Služnostni upravičenec je dolžan plačevati lastniku nadomestilo za služnost, v % prihodka od prodaje električne energije elektrarne postavljene na streho objekta. Nadomestilo se izplačuje za obdobje od 16. do 30. leta šteto od priključitve elektrarne na omrežje, in sicer v obliki letnih nadomestil. Služnostni upravičenec dolžan pričeti nakazovati letno nadomestilo na transakcijski račun lastnika v letu 2028 za preostanek leta 2027. Račun, ki ga izstavi lastnik, zapade v plačilo v roku 30 dni po izstavitvi. 5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika Merila za izbor Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ponujen % od prodane električne energije Število točk = 80 točk * (ponujen % od prodaje električne energije posameznega ponudnika / % od prodane električne energije najboljšega ponudnika). Reference Število točk = 4 točke za vsako delujočo sončno elektrarno ponudnika večjo od 100 kWp, vendar ne več kot 20 točk skupaj. Število točk posameznega ponudnika se določi tako, da se rezultata 1. in 2. merila seštejeta. Najboljši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje število točk. 6. Ogled nepremičnine, ki je predmet javnega razpisa: nepremičnino, ki je predmet javnega razpisa, si je mogoče ogledati dne 25. 4. 2012 in 26. 4. 2012, po predhodni najavi z Tomažem Fabčičem, e-naslov: tomaz.fabcic@kovodpostojna.si, ali tel. 05/700-07-97. 7. Kraj in čas oddaje ponudb Ponudba se šteje za pravočasno, če jo je ponudnik dostavil do 8. 5. 2012 do 10. ure osebno ali s pošto na naslov: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za postavitev sončne elektrarne«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov ponudnika. 8. Pogoji: – Ponudnik mora izkazati, da ima podjetje ustrezno registrirano dejavnost za pro­izvodnjo električne energije. – Ponudnik mora jamčiti, da bo v sklopu spletne strani Kovod Postojna omogočil javni dostop do »on-line« podatkov o pro­izvedeni električni energiji na objektu. – Ponudnik mora jamčiti, da bo v primeru sklenitve služnostne pogodbe takoj sklenil ustrezno zavarovanje za kritje morebitne škode nastale na objektu lastnika pri izvajanju del postavitve objekta in zavarovanje vinkulirati v korist lastnika strehe. – Ponudnik mora jamčiti, da bo lastniku dovolil izvajati strokovni nadzor preko pooblaščene osebe, pri izvedbi vseh del. – Ponudnik mora jamčiti, da bo vsako fazo izvedbe del dal v pregled lastniku strehe, lastnik bo vsako fazo pisno potrdil. Tudi projekte izvedbe strehe mora potrditi lastnik strehe. – Ponudnik mora podati izjavo, da bo pri postavitvi objekta uporabljal izključno module pro­izvedene v skladu z mednarodnim standardom IE 61215 Ed.2 in IEC61730 Ed.1, izdanim s strani certificiranega laboratorija, s tremi električnim priključki in kontaktom na hrbtni strani, kar dokazuje z izjavo pro­izvajalca, da modul izpolnjuje predpisane zahteve. – Ponudnik mora jamčiti, da bo pri postavitvi objekta uporabljal izključno PV panele izdelane z moduli z garancijo pro­izvajalca za kvaliteto pro­izvoda najmanj 10 let z garancijo za izhodno moč modula, ki jamči linearno degradacijo modula in najmanj 80 % deklarirane moči po 25 letih. – Ponudnik mora jamčiti, da nima nikakršnih ovir za podpis pogodbe s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja, na katerega bo priklopljen objekt. – Ponudnik mora imeti najmanj tri potrjene reference registriranega objekta OVE z uporabo PV panelov – sončna elektrarna moči vsaj 50 kWp. Reference dokazuje z originalno izjavo lastnika nepremičnine, da je ponudnik izvedel postavitev OVE z uporabo PV panelov in s kopijo odločbe o izdaji deklaracije za pro­izvodno napravo. – Ponudnik mora predložiti okvirni terminski plan izvedbe del. – Ponudnik mora priložiti okviren opis sanacije strehe in namestitve sončne elektrarne s karakterističnim prerezom in tehničnimi specifikacijami namestitve. – Ponudnik mora ponudbi priložiti menično izjavo in menico v višini 2.500,00 EUR s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe, ki jo bo lastnik unovčil, če izbrani ponudnik ne bi podpisal pogodbe v 8 dneh od poziva. – Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5.000,00 EUR, sicer pogodba ne bo pričela veljati. – Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 15. 7. 2012. – Ponudnik mora izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu. – Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, v kateri bosta stranki določili podrobnosti, ki niso zajete v javnem razpisu. 9. Postopek odpiranja ponudb Odpiranje ponudb je javno in bo 8. 5. 2012 ob 11. uri, v sejni sobi upravne stavbe Kovod Postojna, Jeršice 3, Postojna. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom ponudnika. O odpiranju bo sestavljen zapisnik. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže. Na podlagi izvedenega javnega razpisa Kovod Postojna sprejme sklep o izbiri služnostnega upravičenca. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb. 10. Negativna pogodbena klavzula: naročnik lahko kadarkoli ustavi postopek zbiranja ponudb in ni zavezan k sklenitvi pravnega posla z nobenim ponudnikom. Ponudniki niso upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe in sodelovanja na razpisu. 11. Objava: besedilo javnega razpisa z razpisno dokumentacijo je objavljeno na spletni strani Kovod Postojna, www.kovodpostojna.si.
Kovod Postojna, d.o.o.