Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 330-08/2012 Ob-2265/12 , Stran 783
Št. 330-08/2012 Ob-2265/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 124/07) ter Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/12) objavlja Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova
razpis
za dodelitev državnih pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Cankova za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Cankova, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2012 v okvirni višini 1.200,00 EUR na proračunski postavki 410217 »Kompleksne subvencije v kmetijstvu«. Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep do 100 % upravičenih stroškov. II. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih pro­izvodov ter z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine. III. Ukrepi 1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pro­izvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro­izvodov, – stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro­izvodov, – stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro­izvodov, – stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku registracije, – poslovni načrt, – projektna dokumentacija naložbe, – predračun, račun in obvezno dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 in do 30. 6. 2012; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti. 2. Promocija in trženje pro­izvodov in storitev Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …). Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije, – predračun, račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek. 3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja Upravičeni stroški: – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro­izvodov, – stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro­izvodov, – stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro­izvodov, – stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro­izvodov. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije, – program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih pro­izvodov, – račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek. IV. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, pred izplačilom sredstev, ki jo imenuje župan. Prav tako lahko komisija opravi nadzor v obdobju petih let, od izplačila sredstev. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti. V. Rok in način prijave Razpis je odprt do 30. 6. 2012. Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu uprave Občine Cankova, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Cankova; www.cankova.si. Vloga se vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« neposredno v sprejemni pisarni Občine Cankova ali pa se pošlje na naslov Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela do 30. 6. 2012, oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 6. 2012. Na hrbtni strani kuverte morata biti polni naziv in naslov prijavitelja. VI. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 30. 6. 2012 se kot prepozne zavržejo. VII. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, ali na tel. 02/540-93-74, kontaktna oseba Andrej Šinko.
Občina Cankova