Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2312/12 , Stran 775
Ob-2312/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66. b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 26. 1. 2012 potrjenega Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (št. 3600-11/2011-7) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro energija d.o.o., Ljub­ljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis UREZRKO
nepovratne finančne spodbude za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude v skladu z uredbo: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1516 Ljub­ljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08,22/10 in 37/11 – Odl. US; v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč« (št. X435/2009) in Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 3600-11/2011-7 z dne 26. 1. 2012. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije pri končnih odjemalcih. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav na področju razsvetljave, izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov upravljanja z energijo ter elektromotornih pogonov. Predmet financiranja so nove naložbe, kar pomeni naložbe, za katere je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu. V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena. 4. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa in vključujejo tudi predvidene stroške izvajanja programa, znaša 1.241.400,00 EUR. Brez predvidenih stroškov izvajanja programa znaša višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, 1.154.502,00 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. X435/2009)«. 5. Upravičeni ukrepi Namen sofinanciranja je vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave, vgradnje sistemov izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov upravljanja z energijo, vgradnja naprednih števcev električne energije ter energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov. Cilj razpisa je povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in posledično manjša poraba električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo. Program sofinanciranja UREZRKO v industriji, storitvenem in javnem sektorju je sestavljen iz ukrepov, navedenih v točki 3 tega razpisa. 6. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav oziroma energetskih storitev, ki so kot ukrepi določeni v 3. točki tega javnega razpisa. Za vsak posamezni ukrep se definirajo deleži priznanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne finančne spodbude. Višina spodbude se določi v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Predmet operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem. Neupravičeni stroški: 1 – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, 2 – izdelava projektne in investicijske dokumentacije (ID), 3 – stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo delež priznanih upravičenih stroškov, 4 – stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav, 5 – postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole, nove instalacije pri razsvetljavi), 6 – izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo komprimiranega zraka), 7 – DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki, 8 – naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing, 9 – stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd. Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. 7. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so lahko podjetja in javne institucije, ki imajo sedež v RS in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte vgradnje in izboljšav izbrane opreme, ki omogoča učinkovito rabo električne energije, v skladu z določbami tega razpisa. Podjetje je lahko samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, bo zavržena. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije. 9. Merila za izbiro investicij Merila za izbiro so razvidna iz razpisne dokumentacije. 10. Sofinanciranja Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09). Izvedba projekta, t.j. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis Elektro energije, d.o.o., Ljub­ljana, saj v nasprotnem primeru celoten projekt ne bo upravičem do sofinanciranja. Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo neposredno po vložitvi vloge ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v katerikoli fazi ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter skrbnega gospodarstvenika, zato mora pred oddajo vloge pridobiti najmanj 3 ponudbe oziroma predračune. Ponudbe oziroma predračuni predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru, da prijavitelj iz objektivnih razlogov ne more pridobiti več kot ene ponudbe, je dolžan vlogi s tem v zvezi priložiti pisno obrazložitev, ki jo komisija obravnava in jo lahko, kolikor ugotovi, da razlogi niso utemeljeni, zavrne kot neupravičeno. Prijavitelji, ki so zavezanci po Zakonu o javnem naročanju, morajo naročila oddati skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Nepovratna finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi ukrepi iz 3. točke javnega razpisa. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter poročilo o izvedeni investiciji, ki podaja bistvene podatke o investiciji. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 11. Obdobje upravičenosti stroškov: rok za zaključek investicije je 31. 12. 2012, izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča in bodo zavrnjena. 12. Postopek obravnave vlog Razvidno iz razpisne dokumentacije. V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj pozvan na dopolnitev, in sicer v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelj bo moral vlogo v celoti dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Prijavitelj vloge ne more dopolnjevati z dokumenti, ki so bili izdani po poteku roka za oddajo vloge za konkretno odpiranje. V primeru, da prijavitelj vloge ne bo pravočasno dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo njegova vloga zavržena. Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za dodelitev sredstev. a) Vloga bo vrnjena pošiljatelju: – če zaprta ovojnica ne bo izpolnjena v skladu z navodili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. b) Vloga bo zavržena: – če bo prispela za predviden termin odpiranja, pred katerim bo Elektro energija, d.o.o. objavila, da so sredstva razpisa porabljena, – če ne bo pravočasno dopolnjena, – če tudi po dopolnitvi ne bo popolna oziroma če v dopolnitvi dostavljeni dokumenti ne bodo ustrezni glede na poziv za dopolnitev. c) Vloga bo zavrnjena: – če ne bo izpolnjevala pogojev javnega razpisa, – če vsebina vloge ne bo skladna z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije razpisa. Zoper odločitev o vlogi za dodelitev sofinanciranja ni dopustna pritožba, pač pa je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki jo je potrebno vložiti v roku 30 dni od dneva vročitve odločbe oziroma sklepa Elektro energije d.o.o., Ljub­ljana. Tožba se vloži neposredno na Upravno sodišče Republike Slovenije, in sicer se jo v pisni obliki lahko predloži na vložišču v času uradnih ur ali pa odda priporočeno po pošti. Tožbo je potrebno vložiti v dveh izvodih in s priloženima dvema izvodoma izpodbijanega upravnega akta v prepisu ali kopiji. 13. Rok in način prijave Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane, s priporočeno pošiljko po pošti najkasneje do 6. 6. 2012, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali s sklepom zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju. Rok za oddajo vlog za naslednje odpiranje je 1. 8. 2012. Elektro energije d.o.o., Ljub­ljana bo v primeru porabe razpoložljivih sredstev objavila posebno obvestilo o porabi sredstev v Uradnem listu ter na svoji spletni strani. Vloge prejete po objavi obvestila o porabi sredstev bodo s sklepom vrnjene prijavitelju. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2012. Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Elektro energija, d.o.o. Slovenska c. 58, 1516 Ljub­ljana. Vloga mora biti oddana priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom Elektro energije, d.o.o. (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga UREZRKO« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji mora biti priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma fascikle z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic. Posamezna vloga lahko vsebuje največ eno operacijo oziroma projekt. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več delov projekta oziroma operacij na več lokacijah, ki so lahko zaključena celota in se nanašajo po tem razpisu na istega upravičenca (npr. smiselna količinska razširitev ukrepov), le-te lahko združi v združeno operacijo in pripravi skupno vlogo. V nasprotnem primeru morajo prijavitelji pripraviti vlogo za vsako posamezno operacijo, in vsako vlogo poslati v svoji ovojnici. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo oddane pravočasno. 14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.elektro-energija.si/« v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 01/320-64-01 ali po elektronski pošti na naslovih: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si, do objave o porabi sredstev. Kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Uršula Krisper in Borut Kurmanšek. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si in borut.kurmansek@elektro-energija.si.
Elektro energija, d.o.o.