Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1248. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2578.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-22/2011
Koper, dne 6. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 in 20/11) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. aprila 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 2714/2, 2715/2, 2716/2 k.o. Dekani, nepremičnini s parc. št. 2681/10, 2683/10 k.o. Koštabona, nepremičnini s parc. št. 3194/8 k.o. Marezige, nepremičnini s parc. št. 1606/12 k.o. Rakitovec, nepremičninam s parc. št. 435/90, 2014/8 k.o. Semedela, nepremičninam s parc. št. 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23 k.o. Tinjan, se odvzame status javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-22/2011
Koper, dne 5. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-22/2011
Capodistria, 6 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09 e 51/10), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 e 20/11), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 5 aprile 2012, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione dello status bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 2714/2, 2715/2, 2716/2 c.c. di Dekani, il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 2681/10, 2683/10 c.c. di Koštabona, il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 3194/8 c.c. di Marezige, il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1606/12 c.c. di Rakitovec, i beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 435/90, 2014/8 c.c. di Semedella e ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23 c.c. di Tinjan.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-22/2011
Capodistria, 5 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.