Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1252. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava, stran 2582.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 17. člena ter tretjega odstavka 22. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/11 – popr. in 55/11 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 19. redni seji dne 13. 4. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Lendava
1. člen
Spremeni se 2. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 106/10, 28/11 in 74/11 – popr.), ki sedaj glasi:
»Občinski svet predstavlja župan, ki tudi sklicuje in vodi seje občinskega sveta, delovna telesa občinskega sveta pa predsednik delovnega telesa, v skladu s svojimi pooblastili.
Pri korespondenci povezani z delom občinskega sveta se uporablja žig občine, ki vsebuje tekstualno označbo »OBČINSKI SVET LENDAVA – KÖZSÉGI TANÁCS LENDVA«.
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem in madžarskem jeziku.
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih članov.«
2. člen
Spremeni se besedilo 10. člena, tako, da sedaj glasi:
»Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda, ki vsebuje najmanj 6 vsebinskih točk se pošlje članom praviloma 7 dni pred dnevom, določenim za sejo. V primeru, da predlog dnevnega reda sklicane seje sveta vsebuje manj kot 6 vsebinskih točk, pa se seja lahko skliče tudi v krajšem roku, vendar ne manj kot 3 dni pred sejo.
Vabilo se pošlje tudi vsem tistim, za katere tako določa statut.
Vabilo, skupaj z zapisnikom prejšnje seje se pošlje po pošti v fizični obliki, vso ostalo gradivo pa se lahko posreduje po elektronski pošti.
Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi po sklicu seje oziroma se izjemoma predloži pred pričetkom seje.«
3. člen
V 11. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da glasi:
»Vabilo za izredno sejo sveta s predlogom dnevnega reda, ki vsebuje največ 3 vsebinske točke se z gradivom pošlje članom najkasneje 24 ur pred sklicano sejo. Dopolnilno gradivo se lahko poda na sami izredni seji.«
4. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0103/2010
Lendava, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.