Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1261. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2011, stran 2596.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 77. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 9. seji dne 11. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Naklo za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2011. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Naklo so bili v letu 2011 realizirani v naslednjih zneskih:
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|KONTO |   |OPIS               | REALIZACIJA|
|    |   |                 |     2011|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  4.636.720|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  4.378.354|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  3.724.755|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.818.354|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   769.686|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   136.393|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI            |     322|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   653.599|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   285.201|
|    |   |PREMOŽENJA            |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    3.352|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI           |    24.297|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    4.819|
|    |   |STORITEV             |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   335.929|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |    9.419|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |    2.138|
|    |   |SREDSTEV             |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |    7.281|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA     |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |   245.594|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |    64.718|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   180.875|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU|       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE|    3.353|
|    |   |(787)               |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|787  |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |    3.353|
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  4.155.161|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  1.153.919|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   234.245|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO|    34.961|
|    |   |VARNOST              |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |   870.400|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    9.313|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |    5.000|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)|  1.396.310|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|410  |   |SUBVENCIJE            |    43.882|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   891.937|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |   173.330|
|    |   |IN USTANOVAM           |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   287.161|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  1.557.647|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV|  1.557.647|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |    47.285|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN|    18.386|
|    |   |FIZ. OSEBAM            |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    28.899|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   481.559|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ |       |
|    |   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |       |
|    |   |NALOŽB              |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    7.145|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |   |(750+751)             |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    6.205|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |     940|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    7.145|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.|       |
|    |   |– V.)               |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   488.704|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |       |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |       |
|    |   |IV.) – (II. + V.)         |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|50   |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |      0|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |      0|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |    82.008|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |    82.008|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |   –82.008|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|   406.696|
|    |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =      |       |
|    |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)   |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |   406.696|
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA       |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Naklo za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2011 v višini 42.412,46 € se prenese med sredstva proračunske rezerve za leto 2012.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2012-04
Naklo, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.