Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2311/12 , Stran 777
Ob-2311/12
Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper objavlja na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/09) in na osnovi sklepa direktorja št. 2520-2/2012 z dne 10. 4. 2012,
razpis
za izbiro izvajalca za »Dobavo in montažo opreme za kuhinje, kopalnice in skupne prostore v novozgrajenem objektu s 30 oskrbovanimi stanovanji za starejše na lokaciji Olmo, Koper«
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper; telefon: +386(5)66-46-421, faks: +386(5)66-46-420; kontaktna oseba: Bernarda Kosmina, e-pošta: bernarda.kosmina@koper.si. Na podlagi c) točke prvega odstavka 13. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/66 in spremembe – ZJN-2) se postopek oddaje predmetnega naročila ne izvaja po ZJN-2. Oddaja naročila se izvede po določbah definiranih v razpisni dokumentaciji. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljub­ljana je kot večinski soinvestitor (60 %) pooblastil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper za vodenje postopka oddaje naročila. 2. Kraj izvajanja del: Olmo, Koper. 3. Dela, ki jih je treba izvesti: dobaviti in zmontirati opremo za 30 kuhinj in 30 kopalnic ter opremo za skupne prostore v obsegu in kvaliteti, kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji in priloženi projektni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Trajanje izvajanja del: 45 dni od uvedbe v delo na objektu. 4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov:: bernarda.kosmina@koper.si. Razpisna dokumentacija se bo ponudnikom posredovala po elektronski pošti in je brezplačna. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 11. 5. 2012, do 12. ure. 6. Rok za predložitev ponudb: 16. 5. 2012 do 12. ure, na naslov naročnika. 7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 17. 5. 2012 ob 13. uri, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5 v Kopru. Odpiranje bo javno. O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali razpis ponovi. 8. Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. 9. Finančna zavarovanja, ki jih je/bo ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti Ponudnik je/bo dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje bančne garancije: – Garancija za odpravo napak v garancijskem roku: v višini 10 % od končne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še najmanj 5 let po prevzemu del. Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Skupaj s ponudbo je treba predložiti izjavo banke, da bo ponudniku v primeru izbora izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. – Zavarovalna polica za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti za neposredno škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegovega dela in pogodbenih obveznosti: v višini najmanj 10 % od končne pogodbene vrednosti z DDV. 10. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno v roku 30 dni od podpisanega primopredajnega zapisnika o prevzemu del. 11. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja ponudbena cena.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper