Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2268/12 , Stran 814
Ob-2268/12
Na podlagi 7. člena Statuta družbe Sava Turizem d.d. (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje
8. skupščino delničarjev,
ki bo dne 21. 5. 2012, ob 10. uri, v dvorani Libertas v Golf hotelu, na Cankarjevi 6, na Bledu. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2011 o delu nadzornega sveta v letu 2011, o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2011 in z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2011. 3. Seznanitev z bilančno izgubo. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Uprava družbe predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: Ad 1) Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Primoža Kozino. Za preštevalca glasov se izvolita Branko Kelbl in Duško Janša. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja. Ad 2) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011. Ad 3) Skupščina se seznani, da znaša bilančna izguba po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2011 5.457.931,40 EUR in sklene, da se pokrije v breme drugih rezerv iz dobička v višini 1.609.627,54 EUR in v breme kapitalskih rezerv družbe v višini 3.848.303,86 EUR. Ad 4) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011. Ad 5) Za revizorja računovodskih izkazov družbe se za leto 2012 imenuje Deloitte Revizija, d.o.o. Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva Na sedežu družbe na Cankarjevi 6, na Bledu, so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 13. ure, in na spletni strani družbe: http://www.sava.si/ dostopni sklic skupščine s predlogi sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov, revidirano letno poročilo družbe za leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revizorja in Poročilo nadzornega sveta družbe za leto 2011. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Družba bo na intranetu objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni, za katere bo delničar – predlagatelj obenem pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar lahko dodatne točke dnevnega reda oziroma predloge sklepov poda tudi z uporabo elektronskih sredstev, in sicer preko telefaksa 04/579-16-02, po elektronski pošti: nada.zaberl@hotelibled.com, pri čemer mora biti oblikovani predlog poslan v obliki pripetega dokumenta k elektronski pošti, iz katerega bo razviden podpis delničarja oziroma v primeru delničarja kot pravne osebe podpis zakonitega zastopnika ter žig. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki najkasneje konec 4. dne pred skupščino svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov, Sava Turizem d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled ali po elektronski pošti: nada.zaberl@hotelibled.com. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca.
Sava Turizem d.d. uprava družbe Andrej Prebil, predsednik uprave mag. Borut Simonič, član uprave Renata Balažic, članica uprave