Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 430-0024/2012-1(170) Ob-2294/12 , Stran 787
Št. 430-0024/2012-1(170) Ob-2294/12
Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11), Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/2010), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 22/09) in Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012. II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. III. Predmet, pogoji in merila javnega razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog: – interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami in študentska dejavnost, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje športnih društev in Športne zveze, – športne prireditve, – športni objekti, – informacijski sistem na področju športa, – priznanja športnikom in športnim delavcem. Pogoji sofinanciranja: Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Mestni občini in izvajajo svojo dejavnost večinoma na njenem območju, – so registrirani kot pravni sub­jekti za opravljanje dejavnosti v športu, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, prijavljenih na javni razpis, – če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programa, – izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju Mestne občine Murska Sobota, – izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota, – vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10). Izvajalci programov so: – športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – vrtci in šole. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa. Merila za sofinanciranje programov: Izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za šport za leto 2012 na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Merila so sestavni del pravilnika. IV. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev je: 251.000,00 €. 1. Letni program športa Sofinancirajo se naslednje vsebine programov: – interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – delovanje športnih društev, klubov in zvez, – športna rekreacija, – šport invalidov. Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge: – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje športnih društev na področju športne rekreacije, – športne prireditve, – informacijski sistem na področju športa, – priznanja športnikom in športnim delavcem. Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu Mestne občine Murska Sobota na postavki: 18051013 Letni program Športa v višini 251.000,00 €. Dodeljena sredstva za izvajanje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2012. V. Vsebina vloge in dodatne informacije: vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije, www.lps-ms.si. Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzorcem pogodbe predlagatelji oddajo v skladu z navodili iz VI. poglavja: Rok in način prijave. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska 3, 9000 Murska Sobota, GSM: 031/792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si. VI. Rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane, s spletne aplikacije skupaj z vzorcem pogodbe oddati na vložišču mestne uprave Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 18. 5. 2012 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota), pripis »Javni razpis za letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012 – Ne odpiraj!«. VII. Postopek obravnavanja vlog Komisija za odpiranje vlog bo od dne 21. 5. 2012 odpirala pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo v 8 dneh pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v predpisanem roku, bo komisija izločila. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci projektov oziroma programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Mestna občina Murska Sobota