Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1255. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Koroške regije, stran 2583.

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, v nadaljevanju: ZSRR-2), 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in naslednji), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2), 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07), 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/07 – UPB1), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 1/2006), 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2010), 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06), 16. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji), 5. in 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 35/07), 16. člena Statuta MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) ter 15. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 5/99) so
– Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 10. redni seji, dne 14. 3. 2012;
– Občinski svet Občine Dravograd na 13. redni seji, dne 12. 4. 2012;
– Občinski svet Občine Mežica na 12. redni seji, dne 26. 3. 2012;
– Občinski svet Občine Mislinja na 11. redni seji, dne 29. 3. 2012;
– Občinski svet Občine Muta na 10. redni seji, dne 27. 3. 2012;
– Občinski svet Občine Podvelka na 11. redni seji, dne 13. 3. 2012;
– Občinski svet Občine Prevalje na 12. redni seji, dne 29. 3. 2012;
– Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 11. redni seji, dne 27. 2. 2012;
– Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 13. redni seji, dne 28. 3. 2012;
– Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na 12. redni seji, dne 15. 3. 2012;
– Občinski svet MO Slovenj Gradec na 14. redni seji, dne 19. 3. 2012 ter
– Občinski svet Občine Vuzenica na 13. redni seji, dne 5. 4. 2012
sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sveta Koroške regije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S sprejemom tega odloka se v skladu z ZSRR-2 določi seznam sodelujočih občin ter sestava in način imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacija dela, predstavljanje in zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega sveta Koroške regije (v nadaljevanju: Svet), katerega ustanoviteljice so občine.
II. USTANOVITEV SVETA
2. člen
(1) Svet ustanovi 12 občin Koroške regije:
– Občina Črna na Koroškem,
– Občina Dravograd,
– Občina Mežica,
– Občina Mislinja,
– Občina Muta,
– Občina Podvelka,
– Občina Prevalje,
– Občina Radlje ob Dravi,
– Občina Ravne na Koroškem,
– Občina Ribnica na Pohorju,
– Mestna občina Slovenj Gradec,
– Občina Vuzenica.
(2) Svet je ustanovljen, ko dve tretjini občinskih svetov občin sprejme akt o ustanovitvi z najmanj dve tretjinsko večino prebivalstva regije.
III. SESTAVA SVETA
3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– 12 voljenih funkcionarjev iz občin (iz vsake občine po eden),
– 12 predstavnikov gospodarstva v regiji,
– 6 predstavnikov nevladnih organizacij v regiji (v nadaljevanju: NVO), ki imajo sedež v regiji (dva predstavnika iz vsake doline, iz Dravske doline po enega iz vsake Upravne enote).
(2) Člani Sveta se imenujejo ali volijo za programsko obdobje veljavnosti Regionalnega razvojnega programa oziroma za čas trajanja mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanja na poslovodske funkcije.
(3) Število predstavnikov občin v Svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva.
(4) Število predstavnikov NVO je enako polovici števila predstavnikov občin.
4. člen
(1) Sedež Sveta je na sedežu Regionalne razvojne agencije za Koroško, Meža 10, Dravograd (v nadaljevanju RRA Koroška).
(2) Strokovna in administrativna opravila za Svet izvaja RRA Koroška, ki je vpisana v evidenci pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
IV. IMENOVANJE ALI VOLITVE ČLANOV SVETA
5. člen
Predstavnike občin predlagajo občine izmed voljenih občinskih funkcionarjev.
6. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se imenujejo ali volijo na podlagi kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
– Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica Koroška (7 članov),
– območne Obrtne zbornice, (4 člane, in sicer vsaka zbornica po enega člana),
– območna Kmetijsko gozdarska zbornica (enega člana).
(2) Izvoli se toliko kandidatov, kolikor jih je določenih v 3. členu tega odloka.
7. člen
(1) Predstavnike NVO, ki imajo sedež v regiji, predlaga na kandidatno listo Regionalno stičišče nevladnih organizacij za Koroško regijo v skladu s predpisi NVO oziroma njihovimi internimi pravili.
(2) NVO imenujejo ali izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določenih v 3. členu tega odloka.
8. člen
(1) Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO pošljejo RRA Koroška listo imenovanih ali izvoljenih kandidatov v roku 7 dni od potrditve. Lista kandidatov vsebuje:
– naziv Sveta, za katerega je oblikovana lista kandidatov,
– podatke kandidatov po abecednem vrstnem redu: ime in priimek, poklic in delo, ki ga opravlja,
– institucijo, ki jo zastopa,
– podatke o predlagatelju kandidature.
(2) RRA Koroška v roku 7 dni od prejema zadnjega predloga liste kandidatov oblikuje skupno listo kandidatov. Lista kandidatov se določi tako, da se ločeno prikažejo kandidati iz občin, gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(1) RRA Koroška določi vsebino glasovnice s predlaganimi člani Sveta, ki vsebuje:
– naziv Sveta, za katerega je oblikovana lista kandidatov,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) RRA Koroška pošlje skupno listo kandidatov in določeno glasovnico vsem občinskim svetom v regiji.
10. člen
(1) Volitve članov Sveta izvedejo občinski sveti v roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega sveta glasujejo o kandidatni listi v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta.
(3) Glasuje se z »ZA« ali »PROTI«.
11. člen
(1) Občinski sveti v regiji pošljejo RRA Koroška zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno gradivo v zvezi z volitvami hrani občina.
(2) Izide volitev v regiji ugotavlja RRA Koroška. Kandidati so izvoljeni, ko je »ZA« glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju razvojne regije.
V. KONSTITUIRANJE SVETA
12. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov Sveta.
(2) Člani Sveta na prvi seji izmed svojih članov izvolijo predsednika in podpredsednika, ki predstavljata in zastopata Svet.
VI. ODBORI SVETA
13. člen
Svet imenuje odbore za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja Regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji. Odbore sestavljajo člani Sveta, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, predstavniki izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj.
VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
14. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodi in usmerja priprave regionalnega razvojnega programa,
– sprejema regionalni razvojni program,
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
– sklepa dogovore za razvoj regije,
– sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovore za razvoj regije,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA
15. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom. Na konstitutivni seji se sprejme začasni poslovnik o delu Sveta.
(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo obravnava Svet, seja Sveta za javnost zaprta, sporoči predsednik Sveta odločitve Sveta javnosti tako, da poda izjavo ali skliče tiskovno konferenco.
(3) Član Sveta je v javnosti vsak dolžan predstaviti in zastopati odločitve Sveta.
16. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov Sveta in večina članov Sveta, ki so predstavniki občin.
(2) Odločitev Sveta o Regionalnem razvojnem programu in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 odstotkov županov občin z večino prebivalstva regije.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA
17. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov delovanja sveta, zagotovi RRA Koroška iz naslova sredstev za opravljanje javnih nalog spodbujanja regionalnega razvoja iz pogodbenega razmerja z občinami in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Do konstituiranja Sveta, naloge Sveta opravlja obstoječi Svet Koroške regije.
Do imenovanja regionalnih menedžerjev opravlja funkcijo vodij odborov direktor RRA Koroška.
19. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga, v enakem besedilu, sprejme dve tretjini občinskih svetov z najmanj dvetretjinsko večino prebivalstva.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v Uradnem glasilu slovenskih občin ter v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi.
Dravograd, dne 13. aprila 2012
Podpisi županov:
 
Občina
Črna na Koroškem
mag Romana Lesjak l.r.
 
Občina
Dravograd
Marijana Cigala l.r.
 
Občina
Mežica
Dušan Krebel l.r.
 
Občina
Mislinja
Franc Šilak l.r.
 
Občina
Muta
Boris Kralj l.r.
 
Občina
Podvelka
Anton Kovše l.r.
 
Občina
Prevalje
dr. Matija Tasič l.r.
 
Občina
Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.
 
Občina
Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
 
Občina
Ribnica na Pohorju
Srečko Geč l.r.
 
Mestna občina Slovenj Gradec
Nikolaj R. Kolar l.r.
začasni župan
 
Občina
Vuzenica
Franjo Golob l.r.