Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2263/12 , Stran 813
Ob-2263/12
Na podlagi 42. člena Statuta, uprava družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljub­ljana, d.d. sklicuje
20. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana,
ki bo v sredo, 23. maja 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljub­ljani, Ukmarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ. dipl. prav. Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb. in Boris Glušac, univ. dipl. inž. gradb. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Majda Lokošek. 2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 653.459,67 EUR se uporabi kot sledi: – del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2011, v višini 50.844,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 3,00 EUR na navadno delnico; – preostali del bilančnega dobička v višini 602.615,67 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende se izplačajo do 31. 12. 2012 tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan 23. 5. 2012. c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in nadzornemu svetu družbe se za uspešno delo, v breme poslovnih stroškov leta 2012, izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta. 3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Spremeni se prvi stavek 28. člena statuta družbe, tako da po novem glasi: »Nadzorni svet ima 3 (tri) člane.« Spremeni se prvi stavek 29. člena statuta družbe, tako da po novem glasi: »1 (en) član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev družbe.« Spremeni se 30. člen statuta družbe, tako da po novem glasi: »Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.« K 59. členu statuta se doda odstavek: »Spremembi določila 28. in 29. člena statuta se začneta uporabljati po poteku mandata članom nadzornega sveta.« Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Trzin, Špruha 19. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z letnim poročilom z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Ukmarjeva ulica 6, Ljub­ljana, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljub­ljana, d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljub­ljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljub­ljana, d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljub­ljana. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljub­ljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 19. 5. 2012 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Ukmarjeva ulica 6, Ljub­ljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d. direktor Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.