Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2353/12 , Stran 802
Ob-2353/12
Svet zavoda Študentski domovi v Ljub­ljani na podlagi 20. člena Statuta javnega zavoda Študentski domovi v Ljub­ljani, objavlja razpis za imenovanje direktorja /direktorice. Za direktorja/direktorico je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je državljan/državljanka Evropske unije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali primerljivo raven izobrazbe po bolonjskem programu, – aktivno obvlada slovenski jezik, – ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih, – ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, – aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik (prednost imajo kandidati z znanjem angleškega jezika), – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – predloži program razvoja Zavoda za mandatno obdobje. Kandidat/kandidatka za delovno mesto direktorja/direktorice mora ob prijavi na razpis predložiti: – dokazilo o državljanstvu Evropske unije in dokazilo o stalnem prebivališču, – dokazilo o izobrazbi, – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije, – dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih mestih – kopijo delovne knjižice, potrdilo delodajalca o opravljanju vodilnih del, kopijo pogodbe ali drugo ustrezno potrdilo, iz katerega je razvidno vodilno delovno mesto, – dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika na višji ravni, – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu zavodu Študentski domovi v Ljub­ljani pridobitev podatkov, o izpolnjevanju pogojev iz šeste in sedme alineje, iz uradnih evidenc, – program razvoja Zavoda za obdobje trajanja mandata 2012–2017. Kandidate/kandidatke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev ter kratkim življenjepisom v roku 15 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Študentski domovi v Ljub­ljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljub­ljana, s pripisom »za Svet zavoda – Razpis za direktorja/direktorico – Ne odpiraj«. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.
Študentski domovi v Ljubljani