Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2283/12 , Stran 816
Ob-2283/12
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d., uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo dne 23. 5. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljub­ljana. Dnevni red: 1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. 3. Spremembe in dopolnitve statuta. 4. Predčasni odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev. Predlogi sklepov: Sklep k točki 1: Ugotovi se sklepčnost skupščine in da je na skupščini prisotna vabljena notarka Nada Kumar iz Ljub­ljane, ki bo sestavila zapisnik. Sklep k točki 2: Izvolijo se delovna telesa skupščine. Za predsednika in dva preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini. Sklep k točki 3: 3.1. Spremeni se 33. člen Statuta družbe Kompas d.d., ki se odslej glasi: »Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3 (tri) člane, od tega sta dva člana, ki zastopata interese delničarjev in en član, ki je predstavnik delavcev. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina na predlog nadzornega sveta za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.« 3.2. Spremeni se 34. člen Statuta družbe Kompas d.d., ki se odslej glasi: »Delo nadzornega sveta je urejeno s poslovnikom.« Sklep k točki 4: 4.1. Skupščina družbe Kompas d.d. z dnem izvedbe te skupščine predčasno odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Borisa Teškega, stanujočega Mlinovi 48a, Zagreb, Hrvaška, rojen 18. 12. 1961, in Ivana Zeca, stanujočega Dvorište 10, Zagreb, Hrvaška, rojen 22. 6. 1978. 4.2. Skupščina družbe Kompas d.d. z dnem izvedbe te skupščine za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za mandat 4 let imenuje Ivana Gadže, stanujočega Horvatova 10a, Sesvete, Hrvaška, rojen 21. 7. 1974 in Tamaro Jutt-Maleš, stanujočo Braće Domany 6, Zagreb, Hrvaška, rojeno 1. 8. 1974. Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 2, 3 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 4 pa je nadzorni svet. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 19. 5. 2012. Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona. Vljudno prosimo udeležence, da se uro pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom. Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Pražakova 4, Ljub­ljana, vsak delovnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvijo objavi tudi na spletnih straneh družbe, www.kompas.si.
Uprava Kompas d.d.