Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

VL 93886/2011 Os-1833/12 , Stran 821
VL 93886/2011 Os-1833/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: UKC Ljub­ljana, Zaloška cesta 2, Ljub­ljana, ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, Ljub­ljana, proti dolžniku: Nikoli Kacarski, Maroltova ulica 7, Ljub­ljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odv. Bernarda Jekovec, Vodnikova cesta 172, Ljub­ljana, zaradi izterjave 4.192,42 EUR, sklenilo: dolžniku Nikoli Kacarski, Maroltova ulica 7, Ljub­ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bernarda Jekovec, Vodnikova cesta 172, Ljub­ljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 3. 2012