Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2292/12 , Stran 797
Ob-2292/12
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2012, ki ga je na svoji 8. redni seji 9. februarja 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. 2. Predmet prodaje: a) parc. št. 1702/7, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz., v izmeri 787 m2 (gradbena parcela z oznako 6); b) parc. št. 1702/6, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz., v izmeri 804 m2 (gradbena parcela z oznako 7); c) parc. št. 1700/7, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz., v izmeri 432 m2, parc. št. 1701/3, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz., v izmeri 177 m2, parc. št. 1702/5, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz., v izmeri 190 m2, (gradbena parcela z oznako 8); d) parc. št 1700/8, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz., v izmeri 420 m2, parc. št. 1701/2, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz., v izmeri 375 m2, (gradbena parcela z oznako 9); e) parc. št. 1702/4, k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz., v izmeri 895 m2, (gradbena parcela z oznako 12); f) parc. št. 1528/43, k.o. 1631 – Grčarice, gozd 4. raz., v izmeri 9356 m2, parc. št. *121, k.o. 1631 – Grčarice, stavbišče, v izmeri 343 m2, (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9708 m2); g) parc. št. 1528/45, k.o. 1631 – Grčarice, gozd 4. raz., v izmeri 6480 m2, parc. št. 1944/1, k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče, v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1, k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče, v izmeri 1063 m2, parc. št. 1520/372, k.o. 1631 – Grčarice, neplodno, v izmeri 64 m2 in neplodno, v izmeri 87 m2, (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 8492 m2); h) večstanovanjska stavba (preurejena iz gospodarskega poslopja) na naslovu Škrabčev trg 18, 1310 Ribnica, s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1772/6 gospodarsko poslopje, v izmeri 156 m2 in dvorišče, v izmeri 290 m2, ID stavbe 1125, i) parc. št. 344/1 – k.o. 1627 – Prigorica, travnik 4. raz., v izmeri 1066 m2, j) dvosobno stanovanje št. 11 v III. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Knafljev trg 10, Ribnica, neto tlorisna površina 62,15 m2. Nepremičnine pod točko 2.a) – 2.e) (gradbene parcele v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemljišča in se nahajajo na južnem robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo na predmetnem območju urejajo Prostorsko ureditveni pogoji za območju planske celoti R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na tem območju možno graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Predvidena pa je tudi dograditev in posodobitev komunalne ureditve za novo stanovanjsko sosesko. V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga plača investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Podlaga za izračun komunalnega prispevka je Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, št. 25/11). Nepremičnine pod točkama 2. f) in 2. g) (območje nekdanjega naselja Jeledol) imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljavca zaradi ne majhnega pritiska in pretoka ni možen direkten preklop; preko zemljišč poteka tudi TK omrežje v podzemni izvedbi. Nepremičnina pod točko 2. h) se nahaja v ožjem mestnem jedru Ribnici, je dvoriščni objekt glavne stavbe na istem naslovu. Zemljišče je komunalno opremljeno z vodovodom, javno kanalizacijo, nizkonapetostnim elektro omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Dostop do zemljišča in objekta je s Prešernove ulice preko javnega dobra in nepremičnine parc. št. 1772/8, k.o. Ribnica, ki je v lasti Elektra Ljub­ljana d.d., preko slednje je v korist parc. št. 1772/6, k.o. Ribnica ustanovljena stvarna služnost dostopa z vsemi vrstami vozil vključno z gradbeno mehanizacijo. Zemljišče, na katerem stoji objekt, ima status zazidanega stavbnega zemljišča, objekt pa je zgrajen v skladu z namembnostjo zemljišča. Zaradi dotrajanosti objekta pretežni del le-tega ni več v uporabi. Nepremičnina pod točko 2. i) se nahaja v naselju Prigorica in obsega cca 9 m širok in 118 m dolg pas nepozidanega zemljišča med obstoječimi hišami. Zaradi premajhne širine na parceli ne bi bilo možno oblikovati samostojne gradbene parcele. V ta namen bi bilo potrebno pridobiti še sosednja zemljišča. Parcelo je možno nameniti tudi za dodatna funkcionalna zemljišča sosednjih gradbenih parcel. Zemljišče je komunalno opremljeno z asfaltirano javno cesto javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Nepremičnina pod točko 2. j) je dvosobno stanovanje v večstanovanjskem bloku, ki stoji na parc. št. 119/10, k.o. 1625 – Ribnica, zgrajenem leta 1981, ID znak posameznega dela 1625-449-111. Stanovanje obsega predsobo, kuhinjo z jedilnico, kopalnico z WC, dve sobi, ložo in kletno shrambo, ki se nahaja v pritličju objekta, ki je v nivoju zunanjega terena. Orientirano je proti zahodu. 3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna cena za gradbeno parcelo 6 pod točko 2.a) 13.851,20 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za gradbeno parcelo 7 pod točko 2.b) 14.150,40 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za gradbeno parcelo 8 pod točko 2.c) 14.062,40 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za gradbeno parcelo 9 pod točko 2.d) 13.992,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za gradbeno parcelo 12 pod točko 2.e) 15.752,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.f) 121.350,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR, – izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g) 104.262,50 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR, – izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.h) 41.337,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR, – izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.i) 17.589,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR, – izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.j) 58.150,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR. Izklicne cena ne vključujejo zakonsko določenega 20 % davka na dodano vrednost oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). Plačani znesek varščine se všteje v kupnino. 6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne. 7. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v četrtek, 10. maja 2012, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer za predmete: – pod 2.a – 2.e) ob 11.30, – pod 2.f – 2.g) ob 12.30, – pod 2.h) ob 13. uri, – pod 2.i) ob 13.30, – pod 2.j) ob 14. uri. 8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 10. Ogled večstanovanjskega objekta na naslovu Škrabčev trg 18, Ribnica in stanovanja na Knafljevem trgu 10, Ribnica, bo možen po predhodnem dogovoru z Zalko Gorše, tel. 01/837-20-28. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba Mateja Drobnič, tel. 01/837-20-27. 11. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino. 13. Pravila javne dražbe: – nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec, – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica